40 cançons populars catalanes/La Filadora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA FILADORA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative c' {
  \global
  \partial4
  c4
  f4 f a
  c2 c4
  f4 f f \break
  e8[ d] c4 c
  es4 d bes
  a4 r f
  a4 c g \break
  g f f8 g
  a4 f a
  c4 r a \break
  bes4 d c
  a8[ g] f4 f8 g
  a4 f a \break
  c4 r a
  bes4 d c
  f,4 r \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Un po -- bre pa -- gès te -- ni -- a_u -- na fi -- lla,
  te -- ni -- a quinz' anys i_en -- ca -- ra no fi -- la.
  Ta la ra la la ra,
  prim fi -- la, prim fi -- la;
  ta -- la -- ra, la la ra,
  prim fi -- la_i sen -- va.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Un pobre pagès tenia una filla;
tenia quinze anys i encara no fila.
 Talarà, la, la, la,
 prim fila, prim fila.
 Talarà, la, la, la,
 prim fila i se'n va.
La nit de Nadal, que es nit d'alegria,
pren filosa i fus, dóna un tom per vila.
N'encontra'l galan, el qui ella volia.
—D'ont veniu, Joan? —Ont aneu, Maria?
—Vaig al teixidor, que hi tinc peça urdida.
—Quantes canes hi ha, hermosa Maria?
Quantes canes hi ha de la peça urdida?
—Setze canes té: me'n manquen les quinze.
—Què'n farem del drap? —Llençols i camises;
del que'ns quedarà pararem botiga;
cap més n'hi haurà tant ben proveïda;
i dels retallons vestirem les nines;
la gent ne diran: «Hermosa botiga»;
jo'ls hi respondré: «Jo me l'he guarnida».
—En això quedem, hermosa Maria.