40 cançons populars catalanes/La ploma de perdiu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LA PLOMA DE PERDIU
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a {
  \key g \minor
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4. d8^\markup{\italic {Alegre}} d d
  g4 a8 bes4 c8 \break
  bes8 a g g a fis
  g8 g a bes4 c8 \break
  bes8 a g g a fis
  g8 a bes d4 bes8 \break
  a4.^\fermata a8 bes c
  d4 d8 bes4 g8 \break
  fis8 d d d e fis
  d4 fis8 fis a fis \break
  g4 c8 c bes a
  bes8 a g a4 fis8
  g8 r4 \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  Si n'hi ha -- vi -- en
  tres ni -- ne -- tes,
  lum -- ber -- bi -- gu -- di,
  bi -- gu -- a_on don -- de -- ta,
  lum -- ber -- bi gu -- dí,
  bi -- gu -- de -- ta -- don,
  que to -- tes tres bro -- da --ven
  se -- da, lum -- ber -- bi -- gu -- dí,
  lum -- ber -- bi -- gu -- don
  lum -- ber -- bi -- gu -- dí
  bi -- gu -- de -- ta -- don.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 90
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Si n'hi havien tres ninetes,
 lumberbigudí bigudon dondeta,
 lumberbigudí bigudeta don,
que totes tres brodaven seda,
 lumberbigudí, lumberbigudon,
 lumberbigudí bigudeta don.
L'una groga i l'altra verda,
i l'altra n'era vermelleta.
Lo fill del Rei s'hi paseja.
Ja·ls en demana un bri de seda.
— Què·n voleu fer del bri de seda?
— El vui per una llaçadeta
— Per què·n voleu la llaçadeta?
— Pera agafà una perdiueta.
— Per què·n voleu la perdiueta?
— Pera arrancar-li una plometa.
— Què·n voleu fer de la plometa?
— Hi vui escriure una carteta.
— Què·n voleu fer de la carteta?
— Vui enviar-la a l'amoreta.
— Què·n voleu fer de l'amoreta?
— Vui fer-li una abraçadeta.