Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa
Consell d'Europa (versió publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra)[1]
L’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa és un tractat europeu (STE núm. 002) adoptat el 1949.
 Baixa


Els Governs del Regne de Bèlgica, del Regne de Dinamarca, de la República Francesa, del Regne de Grècia, de la República Irlandesa, de la República Italiana, del Gran Ducat de Luxemburg, del Regne dels Països Baixos, del Regne de Noruega, del Regne de Suècia, de la República Turca i del Regne Unit de Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord;

Considerant que en els termes de l’article 40, paràgraf a, de l’Estatut del Consell d’Europa, el Consell d’Europa, els representants dels membres i la Secretaria gaudeixen, als territoris dels membres, de les immunitats i dels privilegis necessaris per a l’exercici de les seves funcions;

Considerant que en els termes del paràgraf b de l’article esmentat, els membres del Consell s’han compromès a concloure un acord amb vista a donar ple efecte a les disposicions del dit paràgraf;

Considerant que el Comitè de Ministres ha decidit recomanar als governs dels membres l’adopció de les disposicions que s’enuncien més endavant;

Convenen el següent:


Títol I. Personalitat - Capacitat[modifica]

Article 1[modifica]

El Consell d’Europa posseeix personalitat jurídica. Té la capacitat de contractar, adquirir i alienar béns immobiliaris i mobiliaris i exercir accions en justícia. El secretari general pren, en nom del Consell, les mesures necessàries a aquest efecte.


Article 2[modifica]

El secretari general col·labora, sempre, amb les autoritats competents dels membres amb vista a facilitar la bona administració de la justícia, a garantir el compliment dels reglaments de policia i a evitar qualsevol ús abusiu dels privilegis, de les immunitats, de les exempcions i de les facilitats que s’enumeren en el present Acord.


Títol II. Béns, fons i havers[modifica]

Article 3[modifica]

El Consell, els seus béns i els seus havers, sigui quina sigui la seva seu i el seu detentor, gaudeixen de la immunitat de jurisdicció, excepte en la mesura en què el Comitè de Ministres hi hagi renunciat expressament en un cas particular. Tanmateix, s’entén que la renúncia no es pot estendre a mesures de constrenyiment i d’execució.


Article 4[modifica]

Els locals i els edificis del Consell són inviolables. Els seus béns i els seus havers, independentment de l’indret en què es trobin i sigui quin sigui el seu detentor, estan exempts de perquisició, requisició, confiscació, expropiació o de qualsevol altra forma de constrenyiment administratiu o judicial.


Article 5[modifica]

Els arxius del Consell i, de manera general, tots els documents que li pertanyen o que deté són inviolables independentment de l’indret en què es trobin.


Article 6[modifica]

Sense estar obligat a cap control, reglamentació o moratòria financers:

 1. El Consell pot detenir qualsevol divisa i tenir comptes en qualsevol moneda;
 2. El Consell pot transferir lliurement els seus fons d’un país a un altre o a l’interior d’un país qualsevol, i convertir qualsevol divisa que detingui a qualsevol altra moneda;
 3. En l’exercici dels drets que se li atorguen en virtut dels apartats a i b anteriors, el Consell d’Europa té en compte totes les representacions que li siguin fetes pel govern de qualsevol membre en la mesura en què consideri que pot donar-hi curs sense perjudicar els seus interessos.

Article 7[modifica]

El Consell, els seus havers, els seus ingressos i els seus altres béns estan exonerats:

 1. De tot tipus d’impostos directes; tanmateix, el Consell no sol·licita l’exoneració dels impostos, de les taxes o dels drets que constitueixen la simple remuneració de serveis d’utilitat pública;
 2. De tot tipus de drets de duana, prohibicions i restriccions d’importació i d’exportació, respecte dels articles destinats al seu ús oficial; els articles importats d’aquesta manera en franquícia no es poden vendre al territori del país en el qual s’hagin introduït, excepte en les condicions acceptades pel govern d’aquest país;
 3. De tot tipus de drets de duana, prohibicions i restriccions d’importació i d’exportació respecte de les seves publicacions.


Títol III. Comunicacions[modifica]

Article 8[modifica]

El Comitè de Ministres i el secretari general gaudeixen, al territori de cada membre, per a les seves comunicacions oficials, d’un tractament almenys tan favorable com el tractament que aquest membre atorga a la missió diplomàtica de qualsevol altre govern. La correspondència oficial i les altres comunicacions oficials del Comitè de Ministres i de la Secretaria no es poden censurar.


Títol IV. Representants al Comitè de Ministres[modifica]

Article 9[modifica]

Els representants al Comitè de Ministres gaudeixen, durant l’exercici de les seves funcions i durant els seus viatges per anar al lloc de reunió o per tornar-ne, dels privilegis i de les immunitats següents:

 1. Immunitat d’arrest o de detenció i d’embargament dels seus equipatges personals i, pel que fa als actes que hagin realitzat en la seva qualitat oficial, incloses les seves paraules i els seus escrits, immunitat de tota jurisdicció.
 2. Inviolabilitat de tot tipus de papers i documents.
 3. Dret d’utilitzar codis i de rebre documents o correspondència per correu o en valises precintades.
 4. Exempció per a ells mateixos i per als seus cònjuges, respecte de tot tipus de mesures restrictives relatives a la immigració, de tot tipus de requisits d’enregistrament dels estrangers, als països que visiten o que travessen en l’exercici de les seves funcions.
 5. Les mateixes facilitats, pel que fa a les restriccions monetàries o de canvi, que aquelles que s’atorguen als membres de les missions diplomàtiques d’un rang comparable.
 6. Les mateixes immunitats i facilitats, pel que fa als seus equipatges personals, que aquelles que s’atorguen als membres de les missions diplomàtiques d’un rang comparable.


Article 10[modifica]

Amb l’objecte de garantir als representants al Comitè de Ministres una completa llibertat de paraula i una completa independència en el compliment de les seves funcions, la immunitat de jurisdicció, pel que fa a les paraules o als escrits o als actes que emanin d’ells en el compliment de les seves funcions, se’ls continua atorgant, àdhuc després que el càrrec d’aquestes persones hagi finalitzat.


Article 11[modifica]

Els privilegis i les immunitats s’atorguen als representants dels membres, no per al seu benefici personal, sinó per tal d’assegurar, amb independència total, l’exercici de les seves funcions pel que fa al Comitè de Ministres. En conseqüència, un membre no tan sols té el dret sinó també el deure d’aixecar la immunitat del seu representant en tots aquells casos en què, segons el seu criteri, la immunitat impedeixi que es faci justícia i quan la immunitat es pugui aixecar sense perjudicar la finalitat per a la qual s’ha atorgat.


Article 12[modifica]

 1. Les disposicions dels articles 9, 10 i 11 anteriors no són aplicables a les autoritats de l’Estat del qual la persona és súbdita o del qual és o ha estat la representant.
 2. En el sentit dels articles 9, 10, 11 i 12 a) anteriors, el terme “representant” es considera que comprèn tots els representants, delegats adjunts, consellers, experts tècnics i secretaris de delegació.


Títol V. Representants a l’Assemblea Consultativa[modifica]

Article 13[modifica]

No s’imposa cap restricció de caràcter administratiu o altre al lliure desplaçament dels representants a l’Assemblea Consultiva o dels seus suplents quan es dirigeixen cap al lloc de la reunió de l’Assemblea o quan en tornen.En matèria de duana i de control de canvis, els representants i els seus suplents tenen atorgades:

 1. per part del seu propi govern, les mateixes facilitats que aquelles que es reconeixen als alts funcionaris que es desplacen a l’estranger en missió oficial temporal;
 2. per part dels governs dels altres membres, les mateixes facilitats que aquelles que es reconeixen als representants de governs estrangers en missió oficial temporal.


Article 14[modifica]

Els representants a l’Assemblea Consultiva i els seus suplents no poden ser investigats, detinguts o perseguits amb motiu de les opinions o dels vots que han emès durant l’exercici de les seves funcions.


Article 15[modifica]

Durant les sessions de l’Assemblea Consultiva, els representants a l’Assemblea i els seus suplents, tant si són parlamentaris com si no ho són, gaudeixen: a) al territori nacional, de les immunitats reconegudes als membres del Parlament dels seus països; b) al territori de qualsevol altre estat membre, de l’exempció de tot tipus de mesures de detenció i de qualsevol acció judicial. La immunitat també els cobreix quan es dirigeixen al lloc de la reunió de l’Assemblea Consultiva o quan en tornen. No pot ser invocada en el cas de delicte flagrant i no pot obstaculitzar tampoc el dret de l’Assemblea d’aixecar la immunitat d’un representant o d’un suplent.


Títol VI. Agents del Consell[modifica]

Article 16[modifica]

A banda dels privilegis i de les immunitats que preveu l’article 18, el secretari general i el secretari general adjunt, tant personalment com pel que fa als seus cònjuges i fills menors d’edat, gaudeixen dels privilegis, de les immunitats, de les exempcions i de les facilitats atorgats als enviats diplomàtics, de conformitat amb el dret internacional.


Article 17[modifica]

El secretari general determina les categories dels agents als quals s’apliquen, totalment o en part, les disposicions de l’article 18, i ho comunica als governs de tots els membres. Els noms dels agents inclosos en aquestes categories es comuniquen periòdicament als governs dels membres.


Article 18[modifica]

Els agents del Consell d’Europa:

 1. gaudeixen de la immunitat de jurisdicció per als actes que acompleixen, incloses les seves paraules i els seus escrits, en la seva qualitat oficial i en el límit de les seves atribucions;
 2. estan exonerats de qualsevol impost sobre els salaris i emoluments pagats pel Consell d’Europa;
 3. no estan sotmesos, com tampoc els seus cònjuges ni els membres de la seva família que estiguin al seu càrrec, a les disposicions que limitin la immigració ni a les formalitats d’enregistrament dels estrangers;
 4. gaudeixen, pel que fa a les facilitats de canvi, dels mateixos privilegis que els funcionaris d’un rang comparable que pertanyin a les missions diplomàtiques acreditades prop del govern interessat;
 5. gaudeixen, com també els seus cònjuges i els membres de la seva família que estiguin al seu càrrec, de les mateixes facilitats de repatriació que els enviats diplomàtics en període de crisi internacional;
 6. gaudeixen del dret d’importar en franquícia el seu mobiliari i els seus efectes en ocasió de la seva primera presa de funció al país interessat, i de reexportar-los en franquícia vers el seu país de domicili en el moment de la cessació de la seva funció.


Article 19[modifica]

Els privilegis, les immunitats i les facilitats s’atorguen als agents en interès del Consell i no per al seu benefici personal. El secretari general pot i ha d’aixecar la immunitat atorgada a un agent en tots aquells casos en què, segons el seu criteri, aquesta immunitat impedeixi l’exercici normal d’una acció de justícia i pugui ser aixecada sense que aquesta mesura perjudiqui els interessos del Consell. Respecte del secretari general i del secretari general adjunt, el Comitè de Ministres té la facultat de pronunciar l’aixecament de les immunitats.


Títol VII. Acords complementaris[modifica]

Article 20[modifica]

El Consell pot concloure amb un o diversos membres acords complementaris que modifiquin, pel que fa a aquest membre o aquests membres, les disposicions del present Acord general.


Títol VIII. Litigis[modifica]

Article 21[modifica]

Tot litigi entre el Consell i els particulars a propòsit dels subministraments, treballs o compres immobiliàries realitzats per compte del Consell està sotmès a un arbitratge administratiu les modalitats del qual es determinen mitjançant decret del secretari general aprovat pel Comitè de Ministres.


Títol IX. Disposicions finals[modifica]

Article 22[modifica]

El present Acord es ratifica. Els instruments de ratificació es dipositen prop del secretari general del Consell d’Europa.

L’Acord entra en vigor tan bon punt set signataris hagin dipositat un instrument de ratificació.

Tanmateix, tot esperant l’entrada en vigor de l’Acord en les condicions que preveu el paràgraf anterior, els signataris convenen, per tal d’evitar qualsevol demora en el bon funcionament del Consell, de posar-lo en aplicació a títol provisional a partir de la seva signatura, de conformitat amb les seves regles constitucionals respectives.

En testimoniatge de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, signen el present Acord general.

Fet a París, el 2 de setembre de 1949, en francès i en anglès, ambdós textos fefaents, en un sol exemplar, que roman als arxius del Consell d’Europa. El secretari general en tramet còpia certificada conforme a l’original a cadascun dels signataris.


Referències[modifica]

Vegeu també[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)