Albarans de Joan Sarvera de son Miquelet de Algayda. 1763

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Albarans de Joan Sarvera de son Miquelet de Algayda. 1763
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot. Abril del 2007.
 Baixa

Descripció[modifica]

Portada de la plagueta.

Es tracta d'una plagueta de 10 x 15 cm amb tapes de pergamí. Consta de 24 fulls, el nombre és 24 tallat i els 19, 20, 21 i 23 són en blanc.

A la coberta hi diu: Albarans de Joan Sarvera de son Miquelet de Algayda. 1763.

Transcripció del text[modifica]

Pàgina 1.
Llibra de albarans de la renda
que fa Juan Sarvera al Rd
Sr. Antoni Abona Pre. de Ciutat
qui comensa lo añy 1765 als
y cau als 28 Agost, y son 6l.
cada añy.

Pàgina 3.
Jo el Dr. Juan Vives pre.
Pdor Genl, del Rd. Antto,
Arbona pre. al pnt. Hta.
rebut de Juane Amen-
gual de la vila de Algai-
da, dotze lliuras, dich:
12 L. esto es, 6 L. als
28. Agost 1765 per
mans del R. Sr. Andreu
Cervera pre. son fill
de que tenia albara en
llig. que se es esquin-
sat en presencia del
dit Cervera Pre, y del
Juan Cervera marit
de la dita Amengual:
y

Pàg. 4 + cens
y 6 L. lo dia pnt. per mans
del dit son marit; y á
cpmplimt de 6 L. esta o-
bligad fer y prestar tots
añys a la heretat del dit
Arbona Pre. als 28. A-
gost, fins a la pensio
caiguda als 28. Agost
mes prop passat. Fet
als 4 7bre de lo añy
1766. Son ------------ 12 L.

Jo dit Dr. Vives pre. he-
but de la dita Amengual
p. mans del dit son marit
sis lliuras, dich: 6 L. y
son p la pensio caiguda
als 28. Agost mes prop
passat

Pàg. 5
passat. Fet als 19 7bre de
1767. Dich ----------------- 6 L.

Jo el dit Dr. Vives pre he rebut
de la dita Amengual Va. p mas
del R. Andreu Cervera pre son
fill nou lliuras, dich 9 L. y
son a compta de dit Cens. Fet
als 5 Xbre 1769. Son ------- 9 L.

Jo dit Dr. Vives Pre. en dit
nom he rebut de la dita A-
mengual Va. p mans del dit
Cervera pre son fill nou lliu-
ras, esto es: 10 s. als 5 Xbre 1769
que se havien de posar en lo
immediatamt antecedent al-
bara; y 8 L. 10 s. el dia pnt; y
son a compimt de dit cens
fins a la pensio vensudals
28. Agost mes prop passat.
Fet als 6 Janr 1771. Dich --- 9 L.

Jo dit Dr. Vives pre en dit
nom rebut de la dita sra
Amengual

Pàg.6
Amengual Va. p mans del
dit R. Sr. Cervera pre
son fill sis lliuras, dich:
6 L. y son a compliment
de dit cens fins a la pen-
sio venzuda als 28. Agost
del pnt añy. Fet als 8.
Octubre 1771. Son ---- 6 .

Jo dit Dr. Vives Pre. en dit nom
he rebut de la dita Sra. Amen-
gual Va. p mans del dit Sr. son
fill pre sis lliuras, dich: 6 L,
y son a complimt de dit cens
fins a la pensio venzuda als
28. Agost mes prop passat.
Fet als 25. 7bre 1772. Son – 6 L.

Pàg. 7
Jo Antoni Arbona Pre. don fe y
testimoni com el Dr. Juan Vives
Pre. te rebut de dita Sra. Amengual

Va. per mans mias sis lliures dich
6 L y son acompliment del dit cens y
pencio vensudas dels 28 Agost mes
prop pessat fet als 28 9bre 1774
Dich ----------------------------------- 6 L.

Jo el Dr.Juan Vives Pre.
certifich y don fe com el
R. Sr. Antoni Arbona pre.
ab una esquela que me en
viá
Pàg. 8
envia dels 21 7bre 1775
confesa haver rebut, ô,
mes ver, haver recompen-
sat ab el Sr. Endreu Ser-
vera pre. sis lliuras ab la
limosna de 10 misas ba-
xes que dit Servera Pre.
ha celebrades a info de dit
Arbona Pre. y dites 6 L.
son per tantas dit Servera
hen fa de cens cada añy
als 28. Agost a la heretat
de dit Arbona Pre. y a
compliment fins a la pen-
sio caiguda als 28. Agost
mes prop passat. Fet als
9. 9bre 1775. Son ---- 6 L.

Jo el Dr. juan vives Pre. en
dit nom he rebut de la dita
Sra. Amengual Va. p mans
de Bernat servera son fill,
sis lliuras, dich 6 L. esto es:
1 L 4 s
Pàg. 9
1 L 4 s que dit Servera diu
haver pegat el R. Sr. En-
dreu Servera Pre. son ger-
ma a el Rd. Sr. Antto Arbo-
na Pre. y vic. de la vila de
Soller y 4 L 16 s ab diner de
contado lo dia pnt y di-
tas 6 L. son acompliment
fins a la pensio caiguda
als 28. Agost del pnt añy.
Fet als 10. 8bre de 1776
Dich ------------------- 6 L

Jo dit Dr. Vives pre. en dit
nom he rebut de la dita Sra.
Amengual Va. p mans de
Bernad Servera son fill
sis lliuras dich: 6 L. esto
es: 3 L. 5 s ab la cht de 20
missas que dit Sr. Endreu
Servera Pre. ha celebrades
a into

Pàg. 10
á into del dit Sr. Antto Ar-
bona Pre. sinch de ellas Cht
de 4 s segons esquela de dit
Arbona als 20 Agost mes
prop passat y 2 L 15 s ab di-
ner lo dia y ditas 6 L. son
á complimt fins a la pen-
sio caiguda als 28. Agost
del pnt añy. Fet als 26.
7bre 1777. Son --------- 6 L.

Jo el contraescrit Dr. Vives
pre he rebut en dit nom de
dita Sra. amengual Va. de
mans de Bernad Servera
son fill, sis lliuras, dich: 6 L.
esto es: 3 L. 5 s ab la cht de
20 missas que dit sr. Endreu
Servera Pre. ha celebrades
a into de dit Arbona Pre., y
Vic. en el pnt añy, segons
esquela

Pàg. 11
esquela feta y firmada del
mateix Arbona Pre. sens di-
a de, ni añy y 2 L. 5 s. ab diner
lo dia pnt; y ditas 6 L. son
a complimet fins a la pensio
caiguda als 28. Agost del pnt.
añy. Fet als 16. 7bre 1778.
Son ------------------------------ 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre en dit
nom he rebut de dit Bernad
Servera sis lliuras, dich: 6 L.
y son á complimt, fins á
la pensio caiguda als 28.
Agost del pnt. añy. Fet als
16. Octubre 1779. Son... 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre en dit
nom he rebut del dit Servera
sis lliuras dich: 6 L. y son á
compliment fins á la pensio
caiguda als 28. Agost del pnt.
añy. Fet als 19. Octubre de
1780. Son ........................... 6 L.

Pàg. 12
Jo dit Dr. Vives pre, en dit nom,
he rebut del dit Servera sis
lliuras, dich 6 . y son acom-
pliment fins aá la pensio cai-
guda als 28. Agost ultim. Fet
als 13 8bre 1781. Son .............. 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre en dit
nom he rebut del sobredit
Servera, p mans del Sr. En-
dreu Servera pre. son ger-
má, sis lliuras, y son á com-
pliment fins a la pensio cai-
guda als 28. Agost mes
prop passat. Fet als 12 Oc-
tubre de 1782. Son ............ 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre, en dit
nom he rebut del dit Ser-
vera, p mans del dit Sr, Ser-
vera son germa, sis lliuras,
dich: 6 L, y son á compli-
ment fins á la pensio cai
guda
Pàg. 13
caiguda als 28. Agost ul-
tim. Fet als 22. Octubre
de 1783. Son ........................ 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre, en dit
nom als 13 9bre mes prop
passat, vaitx rebre del dit
Servera sis lliuras, á com-
pliment fins a la pensio
caiguda als 28. Agost ul-
tim. Fet Fet als 2. Janer de
1789. Son ................... 6 L.

Jo dit Dr. Vives pre. en dit
nom he rebut del dit Servera
sis lliuras, a compliment
fins a la pensio caiguda als
28. Agost ultim. Fet als 26
Octte. 1789. Son ............... 6 L


Pàg. 14
Jo Antoni Arbona pre y vic
en Soller tinc rebut del dit Servera
de Son Miquelet de
la Vila de Algayda sis lliures
y son per el cens caigut en
28 Agost 1790 y aunque falte
alguns lbarans dels añys an-
teriors, dich y declar en lo
pnt albera quedar satisfet
a cumpliment fins la dita
pencio inclusive del dit añy
1790. fet en Soller als 7 de
juny 1791. Son ................. 6 L.
Antoni Arbona pre y Vic
en Soller.

Pàg. 15
Jo el Dor Antoni Arbona Pre y Vic
en Soller tinc rebut del Rd Andreu
Servera Pre sis lliures y son per la
pencio de lo any 1791 de los 28 Agost
fet als 8 juliol 1792 son ------------ 6 L.

Jo el Dor Antoni Arbona pre
tinc rebut del Rd Andreu Servera
pre 12 L y son a cumpliment
per las pencions de 92 y 93 fet
als 17 9bre 1793 son --------------- 12 L.

Jo el abax firmat tinc rebut
del demunt dit Servera pre la
pencio del cens de lo añy 1794
fet als 20 juliol 1794 son ------------ 6 L.

Dr Antoni Arbona Pre y vic en Soller
el abax firmat tinc rebut la pencions
del cens de lo añy 1795 son ---------- 6 L.
Dr Antoni Arbona Pre.

Pàg. 16
El abax firmat confes haver
rebut del Sr Andreu Servera
y Amengual Pre del lloch de son
Micalet de Algayda sis lliuras
dich 6 L y son a compliment
per le pencio del pnt añy 1796
son ----------------------------------- 6 L.
Dor Antoni Arbona Presencia
Beneficiat en Soller

El abax firmat confes haver agut
y rebut del demunt dit Sr Andreu
Servera Pre sis lliures dich 6 L
y son per la pencio cayguda als 28
Agost prop pessat fet als 7 7bre 1797
Son -------------------------------- 6 L.
Dr Antoni Arbona Pre.
Mes tinc rebut semblant pertide per
la pencio de lo any 1798 Son ..... 6 L.
Dr. Antoni Arbona Pre.

Pàg. 17
El abax firmat tinc rebut
semblant pertida y queda a
cumpliment fins la pencio de lo
añy 1799 inclusive Son ------ 6L.
Dr Antoni Arbona Pre.

Jo abax firmat tinc rebut
del dit Servera Pre dotze
lliures y son per las pencions
de 1800 y 1801 son -------------- 12 L.
Dr Antoni Arbona Pre.

El abax firmat tinc rebut
dels hareus del Rt Andreu
Servera Pre a sobre expresat
sis lliures dich 6 L. Y son
per la pencio del cens de lo
present añy fet als 25 Agost
1802 son ---------------------------- 6 L.
Dr. Antoni Arbona Pre.

Pàg. 18
El de baix firmat llochavent
del de contra dit Arbona
he rebut dels hereus del Rd
Andreu Servera pre sis
lliures y son per la pencio
del Cens del pnt añy Pal-
ma y octe 11 de 1803 son 6 L.
Juan Verd

el abax firmat tinc rebut dels
hereus del sr Andreu Servera
pre dotze lliures y son per la pencio
de 1804 y 1805 fet als 10 Agost 1805
Dr Antoni Arbona pre.

El Abaix firmat he rebut
per ma del Rd Pera Ju-
sep Mulet Pre y vicari del
St Hospital Genl sis lliu-
Pàg. 19
ras dic 6 L y son per tans
en fan de cens els hereus
de Juan Cervera de
som Miquelet de Pina al
Dr Dn Antoni Arbona Pre
y Beneficiat en la Parro-
quial de Soller per la
pensio de 1806. Palma y
29 Xbre de 1806 Son --- 6 L.
Miquel Bauça Pre.

Jo Pera Jpht Mulet pre don fe
com lo Red Dr Antoni Arbona
pre ha rebut 6 L per la pensio
de esto añy de los hereus de

Pàg.20
de Barnat servera de son
Miquelet de pina vuy als
28 Dtte de 1807 son --------- 6 L.

(Segueixen cinc ratlles ratllades)

El Abaix firmat ha
rebut de Lamon Juan Ser-
vera de Son Miquelet
per ma del Rd. Pera ju-
sef Mulet 9 L 5 dines
que juntes ab 3 nets de
16 s quiscun fan la
suma de 11 L 10 s 5 y

Pàg. 21

ditas reb de orde y per
conte del dr dn Anto-
ni Arbona Pre y Be-
neficiat en la Parroql
de Soller a conta de
6 L Cens li presta dit
Servera y per las so-
bre ditas raons y per
ser axi fas el present
als 30 Abril de 1810
Son--------------------- 11 L 10 s
Miquel Bauça Pre.

falta a pagar 18 s 6 d de gastos
de la lletra y 10 s del cens per
( En aquesta pàgina, i escrit de baix a dalt, hi ha la continuació de les dues ratlles anteriors)
el cumpliment
de las pensions de
1809 inclusive)

Pàg. 22
El abaix firmat he rebut per
ma del Rt Pera Jusef Mulet
sis lliuras y son a conta de
sis lliuras Cens fa lamon
Juan Servera de son
Miquelet al Dr. Dn. Anto-
ni Arbona pre de Soller;
y desmuntadas de ditas
sis lliuras 10 s del cumpt
de la pensio de 1809, y 18 s 6
de la lletra y comisio de
1809 y 1 L. 6 d de lletra y co-
misio del present añy que
va a conta de la pensio
de 1810 tres lliuras onsa
sous dic 3 L XI s a conta de
tos sis lliuras y per ser

Pàg. 23
axi fas al present an
Palma als 15 Abril
de 1812 Son ----------- 3 L 11 s
Miquel Bauça, Pre.

El abaix firmat he rebut
de Lamon Juan Servera
de Son Miquelet catorsa
lliuras nou sous y son
a cumpt de sis lliuras
cens fa al Dr Dn An-
toni Arbona pre y es-
to lo cob ab virtut de
poder a mon favor
del dit Arbona y las
damunt ditas 14 L 9 s son

Pàg. 24
a complimet per la pen-
sio de 1812. Palma 19
Agost de 1812 Son ----- 14 L 9 s
Miquel Bauça, Pre

El Infrast. Un dels Administrador de
la Obrapia del Dor. Antoni Arbona pre.
He rebut de Juan Servera, sis Lliuras
per semblans fe de Cens a dita Obra-
pia als 28 Agost Palma a 22 Agost
1816. Son -------------------------- 6 L.
D Juan Castañer Pre.

Pàg. 25
El Infrast Lloch havent del Sor.
Juan Castañer Pre. Procor Mor. De
la Confraria de St. Pere y St. Bernat,
y Admor. De la antedita Obrapia, he
rebut de Juan Servera, vuit Lliuras,
y son a compta de 6 L fa de Cens
a dita obrapia. Palma a 3. Debre. De
1818. Son -------------------------- 8 L
Dr. Juan Moyá Pre.
Als 7 Janer 1819 he rebut del dit
Servera, Sinch Lliuras en sis Nets
de Peñora. Son ----------------------- 5 L
Dr. Juan Moyá pre.
Als 23 8bre 1820 he rebut del dit Ser-
vera, nou Lliuras per la ante dita raho.
Son ------------------------------------ 9 L
Dr. Juan Moyá Pre.

Pàg. 26
Als 31. Debre. 1832 he rebut del dit Ser-
vera, dotse Lliuras, per la ante dita raho, en
cuya partida van compresas dos Nets, esto
es, un de 16 s 8, y altre de 3 L. Son ----- 12 L.
Dor. Juan Moyá Pre.

Als 8 fabrer 1836 he rebut de dit Ser-
vera, dotse Lliuras, per lo ante dita raho,
y á compta. Son -------------------------- 12 l.
Dor. Juan Moyá Pre.

Als 22 Janer 1837 he rebut del dit Ser-
vera, dotse Lliuras, per la ante dita raho
y á compta. Son ----------------------------- 12 l.
Dr. Juan Moyá Pre.

Als 7 Maig1838 he rebut
de dit Servera sis Lliu. A
compta. Son -------------------------- 6 L
Dr. Juan Camps Pre.

Pàg. 27
Als 20 Mars 1841 he rebut del
dit servera dotse lliuras á compte
per las ante ditas rahons. Palma
ut supra son --------------------------- 12 l
Dr. Juan Antoni Sancho pre.

Als 20 Mars 1842 he rebut del
dit servera sis lliuras á compte
per las ante ditas rahons. Pal-
ma ut supra Son ----------------------- 6 L
Dr. Juan Antoni Sancho pre.

Als 24 Desembra de 1842 he
rebut del ante dit Servera sis
lliuras á compte de las ante
ditas rahons. Son ---------------------- 6 L
Dr. Juan Antoni Sancho pre.

Pàg. 28
Als 21 Dan.1844. El infrast
pror de la confa y Hospt de St.
Pera y St. Bernat, he rebut
de Juan Servera, dotze lliu-
ras a compta de dit cens son 12 L.
Dr Andreu Planes, Pre.

Als 18 Fabrer 1846 he re-
but del ante dit Servera sis
llius à compte per les ante

ditas rahons. Palma ut
supra son ---------------- 6 L
Dr Juan Ant. Sancho Pre.

Als 15 Janer 1848 he rebut
del dit Servera sis lliu. Per la
ante dita raho y á compta. Son ... 6 L.
Dr Juan Camps Pre.

Pàg. 29
Als 23 Mars 1849 . El
infraest. He rebut de Juan
Servera, dotsa lliu. Per
la ante dita raho y
a compta. Son ............. 12 L.
Dor. Juan Camps Pre.

Als 24 Desembre 1849 el in-
frascrit he rebut del dit Ser-
vera dotse lliu. Per la ante
dita ravo y a compte. Son 12 L.
Dr. Juan Antoni Sancho Pre.

Als 23 Desembre 1851 paga dit
Servera dotse lliu. Per dita
raho y a compte . Son ..... 12 L.
Dr Juan antoni Sancho Pre.

Pàg. 30
Als 10 Janer 1853 ha rebut
del dit juan Servera vint y cuatre
lliuras a compte del ante dit
cens . Son ............................ 24 l.
Dr. Juan Antoni Sancho Pre.

Als 1r Agost 1853 he rebut
del ante dit Juan Servera
vint y cuatre lliuras a com-
te del ante dit cens. Son 24 L.
Dr Juan Antoni Sancho Pre.

Als 6 Mars 1854 he rebut
del dit Servera devuit lliu.
A compte del ante dit cens
Palma Son .......................... 18 L
Dr. Juan Antoni Sancho Pre.

Pàg. 31
Als 4 desembre 1854 paga dit
Servera devuit lliu. A compte
del ante dit cens de cuya par-
tida se ha retingut 6 L.a comte
de contribucions que no se li han
rebexat Palma son .............. 18 L.
Dr. Juan Antoni Sancho Pre.

Als 30 Mars 1855 el infras.
He rebut del ante dit Servera
vint y sinch lliu denou sous y nou d.
Per la ante dita raho y a
cumpliment fins la pension
de 1855 de cuya partida se
ha retingut 13 L. 13 s. Per
cumpliment de totas contri-
bucions fins en 1855 inclusive
Palma son .......................... 25 L. 19 s. 9
Dr. Juan antoni Sancho pre.

Pàg. 32
Yo Gabriel Gomila como
inmediato administrador de
los bienes y herencia de mi es-
posa Maria servera y a pre-
sencia de ella confieso haber
recibido de mi cuñado Ga-
briel Servera la cantidad
de setentinueve libras diez
y nueve sueldos moneda
mallorquina, cuya can-
tidad es a cuenta de la ha-
Pàg. 33
rencia que por fallecimien-
to ab intestato y sin sucesion
de mis dos cuñados Antonio
y Antonia me corresponden
y para que conste donde
al interesado convenga le
doy el presente resguardo
extendido en Montuiri a
los veinte y cinco dias del
mes de Febrero de mil
ochocientos setenta y dos

Pàg. 34
Lo firma a ruego de
Gabriel Gomila y su esposa
Maria Servera.
José porcel y Mas
Son 79 L. 19 s.

Gabriel Gomila y
Miralles vecino de Mon-
tuiri manifiesta haber recibi-
do de su cuñado Gabriel Servera por
el concepto antes expresado la can-
tidad de veinte libras un sueldo
y para su resguardo y por no saber
firmar lo firma a mi ruego y
presencia el testigo infrascrito en
Algaida a 28 Enero de 1883
Francisco Verdera testigo

Pàg. 35
El infrascrit don fe y testimoni
com juan servera y Ribas de
son Micalet confesa aver rebut
de Gabriel Servera y ribas y jer-
ma seu la cantidad de cent lliu-
ras y es per la part y llegitime que
li curresponia de la part del seu
jerma Antoni Servera y Ribas
y per la part que li pogues corres-
pondre per la part de se mare
Maria ribas y promet el dit Juan
Servera no porer demanar res mes

Pàg. 36
per dita castia y per no
sebre escriura al dit Juan
Servera lo firm a su ruega
en Pina dia denou de Mars
de lo añy mil vuitsens setan-
te set.
Juan Salom
Son 100 l.

Pàg. 44
Noltros abaix firmats dam
fe y testimoni com Gabriel
Servera, y Ma. Servera jer-
mans y ella de consentiment
del seu marit estan convin-
suts de la lligitima pater-
na de la dita Ma. Servera
Esto es que el dit Gabriel
Servera ha convingut entre-
garli duas corterades y tres
hors de terra part de la sua
lligitima situade en el fi-
gueral, y perque cost haon
convenga firman el present
albara en Pina a 17 Juli de
1870. J. Bibiloni
Juan Co Trobat


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)