Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCIX.
Com lo magaduch hauda la missatgeria del emperador de Constantinoble hach consell, que degues fer, en que fo acord, que de tot en tot anas acorrer lemperador.

E lo magaduch fo molt despagat, com en aquella saho hauia a desemparar lo regne del Natuli que hauia tot guanyat e restaurat de dolor e de mans dels Turchs. E sobre la missatgeria que hach hauda e los prechs quel emperador li feya molt expressos feu ajustar consell, e dix a tota la companya la missatgeria que hauia hauda, e quels pregaua, que li donassen consell, que faria. E finalment lo consell fo aytal donat, que de tot en tot anas acorrer lemperador de ço que ops hauia, e puix a la primauera tornarien al Natuli. E aço tench lo magaduch per bon consell, e conech, que la companya lauia be aconsellat. E tantost aparellarensen, e aparellaren les galees, e meteren hi tot ço que hauien pres: e la host pres lo cami per la marina, en guisa que les galees eren cascu jorn prop de la host, e lo magaduch lexa en cascu lloch bon recapte; jat se sia que ab poch recapte hi hauia assats, quen tal guisa nauien escombrats los Turchs, que quax hu no gosaua apparer en tot lo regne, axi que de tot en tot era aquell regne restaurat.

E com tota la terra hach ordonada, ell sen vench per ses jornades en Boca Daner, e com fo a la Passaquia, ell trames un leny armat en Constantinoble al emperador, que volia que faessen. E com lemperador sabe, com la host dels Franchs era a la Passaquia, fo molt alegre e pagat, e feu fer gran festa en Constantinoble, e trames al magaduch a dir, que pensas de passar a Galipol, e que al cap de Galipol donas posades a les sues gents. E aquell cap te de lloch tota hora be XV llegues, e no ha dample en negu lloch pus duna llegua, que de cada part lo singla la mar: e es lo pus gracios cap del mon, axi com de bons pans e de bons vins e de totes fruytes gran abundancia. E en lentrada del cap vers la terra ferma ha un bon castell qui ha nom Eccemila, que vol aytant dir com sis milles: e perço ha nom axi, com en aquell lloch no ha mas sis milles de ample. E en lo mig esta aquest castell per guardar tot lo cap, e de la una part del cap esta Boca Daner, e del altra lo golf del Megarix, e dins lo cap es puix la ciutat de Galipol, e el Potemo e el Cesto e el Medico, que cascu daquests son bons llochs: e menys daquests llochs hi ha molts casals e honrrats. E axi lo magaduch parti tota la host sua per aquells casals qui son basts de totes coses, e ordona, que cascu pajes donas a son host ço que li fos mester, e cascu escriuis o ab talles, e tenguessen compte.