Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXLIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXLIII.
Com mort en Berenguer Estanyol lo senyor rey de Sicilia trames a la companya per linfant Manfre Nalfonso Fraderich fill seu; e com mort linfant Manfre juraren per cap e per senyor Nalfonso Fraderich, e li fo donoda per muller la filla de micer Bonifaci de Verona.

E per auant en Berenguer Estanyol muri de malautia, e axi ells trameteren en Sicilia al senyor rey, quels trametes regidor. E lo senyor rey feu se venir de Cathalunya son fill Nalfonso Fraderich que nodria ab lo senyor rey Darago, e de Cathalunya ell sen mena companya de cauallers e de fills de cauallers e daltra gent. E de Barcelona vench en Sicilia, e fon gran goig al senyor son pare, com lo vae tant gran e de tant bell tayll; e apareyllal molt be, e ab X galees trames lo a la companya per cap e per major per part del senyor rey Manfre. E com foren a la companya, aquells de la companya foren ne molt alegres, e reberen lo ab gran honor. E ell regels els senyoreja, e fa encara molt sauiament e bona.

E no ana a molt de temps, que linfant Manfre muri. E axi lo senyor rey trames los a dir, que puys linfant Manfre era mort, que de aqui auant tenguessen per cap e per major Nalfonso Fraderich. E aquells foren ne molt pagats, e tantost percassaren li muller, e donaren li per muller la filla de micer Bonifaci de Verona, a qui era romas tot ço que micer Bonifaci hauia, ço es la terça part de la ciutat e de la vila e de la illa de Negrepont, e be XIII castells en la terra ferma el ducat de Tenes. E axi hach aquesta donzella per muller, qui fo la filla daquest noble hom, qui fo lo pus saui e lo pus cortes rich hom que creu que hanch naixques. E per la sua bonesa vos comptare lo bon duch de Tenes quina honor li feu. E axi Nalfonso Fraderich hach per muller aquesta gentil dona qui es de pare e de mare dels nobles homens de sanch qui sien en Lombardia: e de la mare qui fo muller de micer Bonifaci, fo filla dels nobles homens de la Morea; e per la muller hach micer Bonifaci la terça part de Negrepont. E daquesta dona hachNalfonso Fraderich infants assats, e es exida la millor dona e la pus sauia que hanch fos en aquell pays. E segurament es de les pus belles chrestianes del mon, que yo la viu en casa de son pare, que hauia estro a VIII anys, que en casa de micer Bonifaci fom mesos ab lo senyor infant, com fom presos.

Ara daqui auant vos jaquesch a parlar den Alfonso Fraderich e de la companya, que de aqui auant nom entrametria dells a parlar; que depuys fuy vengut en Cathalunya, ells son tan luny, que a hurtes hauria a parlar de llur feyt: e yo no vull en aquest llibre metre mas ço que es vera veritat. E axi Deus los jaquesca be fer e dir; que de llur feyt de aqui auant nom entrametria.

Mas empero vull vos comptar la honor quel bon duch de Tenes qui lexa la terra al compte de Brenda feu en un dia a micer Bonifaci de Verona: e aço vull comptar per tal, que reys e fills de reys e richs homens ne prenguen bo eximpli.