Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CCXXIV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXXIV.
Com Ser Iordi de Christopol del reyalme de Seledonich correch Galipol ab LXXX homens dacauall, los quals desbarati yo Ramon Muntaner ab quatorze de cauall.

Veritat es, que un baro que hauia el reyalme de Seledonich, que hauia nom Ser Iordi de Christopol, venia del reyalme de Seledonich a Constantinoble al emperador. E com foren al encontrada de Galipol, ell dix a sa companya, que eren entro a LXXX homens be apparellats de cauall e be encaualcats, que pus aqui prop de Galipol eren; que ell volia correr a Galipol; que ell sabia, que no hauia homens a cauall, ne dapeu gayres e axi quen haurien les adzembles e els carros que trametien defora a lenya: si que tuyt ho tengren per be. E axi a hora de tercia foren a Galipol. E yo tots jorns trametia dos carros e dos adzembles a lenya, e anaua ab ells un escuder qui estaua ab mi, qui era ballester a cauall, e hauia nom Marcho. E com foren lla hon deuien hauer lenya, aquests corregren. E lescuder quils vae mana a quatre homens que hi hauia, que sen muntassen en una torra que hi hauia menys de portes, e ab peres ques defensassen, que ell correria a Galipol, e que tost haurien secors. E axi ho faeren. E els Grechs preseren los carros e les adzembles tantost, e lescuder correch a Galipol e mes viafora, e nos pensam de exir. E en veritat no erem mas VI caualls armats e VIII alforrats, que laltra companya de cauall hauiem tramesa en caualcada ab en Rochafort, e aquells vengren entro a les nostres barreras, e nos tuyt de cauall e dapeu aplegam nos, e ells atre tal. E axi com hauiem feyt a les altres batalles, pensam tuyt de ferir en ells ensemps, e de cauall e de peu: axi que plach a nostre senyor ver Deus, quels vencem en haguem XXXVII homens a cauall, qui morts qui presos, e los altres encalsam entro a la torra hon los meus quatre homens estauen, qui eren ab los carros e ab les adzembles, e recobram aquests quatre homens; e puix lexam los anar a la mala ventura, e tornamnos en a Galipol. E lendema faem encant dels caualls e de les persones, e daço quehaguem guanyat, e partim de guany per cauall armat XXVIII perpres dor, e per alforrat XIV, e per pao VII: axi que cascu hach la sua part.

E perço vos he dit aquesta tant bella ventura, que cascu entenats, que res no es mas lo poder de Deus, e aço nos feya per bondat de nos, mas per virtut e per la gracia de Deus.