Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CCXXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXXV.
Com en Rochafort ana correr Lestenayre, els affega e crema totes les naus e galees e terides que alli eren; e com la companya dellibera de combatres ab los Alans, e la sort vench sobre mi, Ramon Muntaner, que romangues en guarda de Galipol.

E mentre aço se feu, en Rochafort era anat a correr be una jornada en un lloch qui es en mar major, qui ha nom Lestenayre hon se fan totes les naus e terides e galees quis fan en Romania. E hauia hi en Lestenayre mes de CL lenys, entre uns e altres: e tots los cremaren. E prengueren tots los nostres, e affegaren tota la vila e els casals daquell lloch: e tornarensen ab gran presa, e guanyaren tant, que fo sens fi.

E apres a pochs de jorns metem nos tuyt en cor, en Rochafort e en Ferran Eximenis e yo e els altres, que tot quant hauiem feyt no valia res, si nons anauem combatre ab los Alans quins hauien mort lo cesar. E finalment lacord fo pres, e de present la cosa metem en obra. E axi fo ordonat, que la companya ab llurs mullers e ab llurs infants qui eren al Panido e al Redisco, que sen tornassen tuyt a Galipol ab llurs mullers e amigues e ab llurs infants e tot ço del llur, e aqui lexassen llurs mullers e llurs infants e tota llur companya e ço del llur, e della ixquessen les senyeres. E axi se compli, que Galipol era cap de tota la host, e a Galipol estaua yo e tot mon alberch e tots los escriuans de la host. E yo era capita de Galipol, que com la host hi era, tuyt hauien fer dret en mon poder, del major al menor. E yo era canceller e mestre racional de la host: e los escriuans tots aquells de la host estauen tostemps ab mi, si que nul temps nul hom no sabia de la host neguna hora per nombre, quants erem, mas yo solament: e yo tenia per escrit cascu, per quants caualls armats ne alforrats prenia, e dels homens dapeu atre tal, si que ab lo meu libre sauien a partir les caualcades, e yo hauia les quintes daquelles, axi de mar com de terra. E encara tenia yo lo sagell de la companya, que tantost com lo cesar fo mort e en Berenguer Dentença pres, feu fer la companya un gran sagell en que era lo beneuyrat senct Iordi, e les lletres deyen axi: sagell de la host dels Franchs que regnen lo regne de Macedonia. E axi tota hora fo Galipol cap daquella companya, ço es a saber VII anys quel tinguem depuix lo cesar fo mort: e los V anys vixquem de renadiu, que hanch res no sembram ne plantam ne cauam.

E com tota la companya fo a Galipol, la sort vench sobre mi, que yo romangues guardar Galipol e les dones e els infants e tot ço de la companya; e quem lexassen CC homens darmes dapeu e XX homens a cauall de ma companya. E fo ordonat, quem donassen lo terç de la quinta de ço que guanyarien, e laltre terç se partis per aquells que ab mi romandrien, e laltre terç hagues en Rochafort.