Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXXVI.
Com la companya se parti per combatres ab los Alans, e hagren mort Gircon llur cap, e abatudes les sues senyeres, e mortes les sues gents; e ço que esdeuench a un caualler dels Alans per raho de lliurar sa muller de la companya.

E axi ab la gracia de Deus la host pensa dexir de Galipol, e tota hora hauia be XII jornades, lla hon los Alans eren en la terra del emperador de Lantzaura. E si negu me demana la quinta com se partia, axi que CC homens qui deuien romandre ab mi a Galipol naguessen lo terç, yous dich, que perços feya, com no trobauem negu qui volgues romandre. Queus dire? que de nuyt sen anaren daquells qui romandre deuien, e tants que romangueren ab mi CXXXIII homens dapeu, qui de mar qui almugauers, e VII caualls armats qui eren de casa mia, que als altres hagui a donar llicencia per força: e prometeren a partir per meytat de tot guany que Deus los donas, ab aquells VII caualls armats qui ab mi romanguerne. E axi romangue mal acompanyat de homens, e be acompanyat de fembres; que tota hora hi romangueren mes de dos mil fembres entre unes e altres ab mi. Axi que la host sen ana a la bona hora, e anaren tant per llurs jornades, que entraren per limperi de Lantzaura en un bell pla. E Gircon, cap dels Alans, qui de les sues mans hauia mort lo cesar a Andrinopol, era aqui e hauia ab ell entro a tres milia homens de cauall e entro a VI milia dapeu: e tuyt hi hauien llurs mullers, e llurs infants; quels Alans ho fan a manera de Tartres, que ab tot ço del llur van tostemps, e james no posen en ciutat ne en vila ne en poblat. E com los nostres foren de prop, ells aturarensen un jorn, que no se acostaren a ells, per refermar e endresar llurs feyts de la batalla; quels Alans son tenguts per la millor caualleria que sia a lleuant. E com un jorn hagren reposat, vengren lendema prop dells albergar a un llegua: e puix apres lleuarensen mati, e a lalba foren ab ells, e van ferir per les tendes. E els Alans hauien ne hauda llengua mas nos pensauen, que tant prop los fossen. E axi hach ni ya aparellats be mil de cauall. Queus dire? La batalla fo fort, e dura tot lo jorn. Si que a hora de mig dia lo llur cap Gircon fo mort e perde la testa, e les senyeres sues abatudes. Si que tantost se desbarataren. Queus dire? que de tots los Alans non escaparen, qui de cauall qui dapeu, CCC homens: qui perço muriren axi tuyt, com los dolia lo cor de llurs mullers e llurs infants.

E comptar vos he, quen esdeuench a un caualler a la que sen menaua sa muller. E ell caualcaua en un bon cauall, e sa muller en altre, e tres homens a cauall dels nostres anauen los apres. Queus en dire? Lo cauall de la dona flaquejaua, e ell ab la espasa en la ma donaua li de pla, e a la fi los nostres homens de cauall aconseguiren lo caualler. E ell vae, quel aconsequien, e que la dona sauia a perdre, broca un poch auant, e la dona gita un gran crit, e ell torna envers ella, e ana la abraçar e besar. E com ho hach feyt, dona li tal colp de la espasa pel coll, quel cap lin mena enun pich. E com aço hach feyt, torna enuers los nostres homens a cauall qui ya prenien lo cauall de la dona, e ab la espasa va tal donar a hu daquells qui hauia no G. de Belluer, quel bras sinistre lin aualla en un colp, e caech en terra mort. E los altres dos qui vaeren aço lexarensen correr sobrell, e ell a ells, e la hu hauia nom A. Miro adalil, qui era bon hom darmes, e laltre Berenguer de Ventayola. Queus dire? Fas vos saber, que hanch nos volch lleuar de prop la dona entro lagen tot pecejat. Veus lo caualler com se tench fort, que hach mort aquell G. de Beluer, e hach nafrat los altres dos malament.

E axi podets veure, com muri be com a bon caualler, e ab gran dolor feya ço que feya. E axi muriren per aquella raho la major part dels Alans, e axi com ya dauant vos he dit, non escaparen CCC homens darmes, que tots muriren. E los nostres preseren les dones e los infants, e tot quant hauien, e lo bestiar e llurs besties. E reconegren, quanta gent hagren perduda entre dacauall e dapeu, e trobaren, que XLIV homens e molts nafrats. E axi ab gran guany pensarensen de tornar ab gran alegre per la gran venjança que hauien feyta per la mort del cesar: e axi meterensen el cami, e ab gran repos tornarensen a Galipol.