Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXXXI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXXXI.
Com lo dit senyor infant e la companya partiren del regne de Masedonia, e desempararen Galipol e lo castell de Medico, el cremaren, e sen anaren al regne de Salonich per guerrejar.

Ara es veritat, que nos hauiem estat al cap de Galipol e en aquella encontrada VII anys, despuix quel cesar fo mort, e hauiem hi viscut V anys de renadiu; e axi mateix hauiem desabitada tota aquella encontrada a X jornades de totes parts, que hauiem tota la gent consumada, si que res no si cullia; per que conuenia per força, que desemparassen aquell pays. E aço era acord den Rochafort e daquells qui ab ell eren, axi chrestians com Turchs, com Turcoples. E axi mateix nera daquell enteniment en Berenguer Dentenca e en Ferran Eximenis e tots los llurs, e yo mateix ab aquells de Galipol; mas nons gosauem moure per paor de brega que nos mesclas entre nos, com no hauiem qui temessem. E axi lo senyor infant parla ab cascuns, e fo acordat, que tots ensemps desemparassen aquella encontrada, e que yo ab XXIV lenys que hauiem, entre los quals hi hauia quatre galees e los altres eren lenys armats e barques armades ab los homens de mar, e ab totes les fembres e els infants que men portats, e que anas per mar entro a la ciutat de Christopol qui es a la entrada del regne de Salonich; e que yo derracas e cremas lo castell de Galipol, e el castell del Medico, e tots quants llochs hi teniem. E axi pres comiat dells, e venguimen a Galipol, e compli ço que era ordonat, e ab XXXVI veles entre galees e lenys armats e barques armades e barques de ribera yo exi de Boca Daner e fiu la via de Christopol.