Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXIII.
Com lo senyor rey en Iacme de Sicilia pensa passar en Calabria e Principat ab totes ses hosts, e conquestar Napols e Gayeta.

Apres que lalmirall fo a Macina tornat, axi com ja hauets entes, ell feu adobar totes les galees. E un jorn lo senyor rey de Sicilia apella lalmirall e tot son consell, e dix: barons, nos hauem pensat, que be seria feyt, que nos armassem LXXX cors de galees, e que nos ab mil caualls armats e ab XXX milia almugauers que anem envers Napols, e si podem hauer la ciutat, que lajam e façam nostre poder, mentre lo rey Carles es en Cathalunya pres. E si nos podem hauer Napols, que anem assatiar Gayeta; que si la ciutat de Gayeta podem hauer, mes nos valria, que si hauem Napols.

E lo almirall e los altres lloaren molt aquest feyt al senyor rey, axi quencontinent ordonaren tots llurs feyts: e lalmirall posa la senyera en la taula, e lo senyor rey feu escriure tots aquells qui ab ell deuien anar. E com aço fo ordonat, lo senyor rey feu manar corts a Macina, e dona dia cert a richs homens e cauallers e a syndichs de ciutats e de viles de tota Sicilia e de Calabria, que fossen a Macina. E com lo dia fo vengut, madona la regina fo a Macina, e lo senyor rey e lo senyor infant en Fraderich, e foren tots ajustats en la sgleya ques diu sancta Maria la Noua. E lo senyor rey preycals e dix los moltes bones paraules: els dix, que ell volia anar en Principat, e que los lexaua madona la regina per dona e per senyora en lloch dell; e quels lexaua linfant en Fraderich, que degues ab lo consell que ell lexaua reger e gouernar tot lo regne; e quels manaua, quel guardassen axi com la sua persona. E com aço hach dit, e moltes bones paraules qui feyen al temps, assech se. E lleuarense los barons de la terra e digueren li, que eren aparellats de fer tot ço quell manaua; e axi mateix cauallers e ciutadans e homens de viles. E com aço fo feyt, lo consell se parti.

E a pochs de dies lo senyor rey passa en Calabria ab tota la gent, e puix lalmirall feu recullir totes les galees e daltres lenys e de terides e de barques qui portauen vianda e tot ço que ops hauien. E com fo feyt e aparellat, lalmirall ab tot lestol parti de Macina e anasen en Calabria al palau de Sent Marti hon lo senyor rey era ab la caualleria que hi hauia passada de Sicilia, ab aquells richs homens e cauallers e almugauers que sach feyts venir de la Calabria; axi que tots foren ab ell lo jorn quels hach donat. E axi lo senyor rey se reculli ab tota aquella gent qui deuien anar ab ell el viatge, e ell feu la via de Principat ab la gracia de Deus.

Ara vos lexare a parlar dell, e tornare a parlar de sos enamichs.