Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXVII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXVII.
Com lo rey Danglaterra tracta, quel rey Carles ixques de preso; e com essent en preso dit rey Carles, visio li vench, que cercas lo cors de madona sancta Maria Magdalena, lo qual troba en lo lloch hon li vench en visio.

Puix com tota aquesta festa fo passada, lo rey Danglaterra estrengues a consell ab lo senyor rey Darago e ab micer Bonifaci de Salamandrana e ab micer Ioan Dagrilli sobre tractament, quel rey Carles exis de la preso. E sobre aço hach molt dit e parlat, e dit pro e en contra cada una de les parts: e a la fi lo feyt vench a aço, que foren encontinent donats al senyor rey Darago cent milia marchs dargent, los quals lo rey Danglaterra presta al rey Carles. E fo ordonat, quel rey Carles exis de la preso, e que juras com a rey, que dins temps cert hauria tractada pau entre la sgleya e lo rey de França e dell mateix ab lo senyor rey Darago e ab lo senyor rey de Sicília; e quentro en aquell temps lo rey Carles que degues metre tres fills seus en la preso en lloch dell, e XX fills de richs homens.

E de tot aço entra fermança lo rey Danglaterra, de complir ho. E axi lo senyor rey Darago per honor de son sogre lo rey Danglaterra volch fer aquestes coses: si quencontinent feu exir lo rey Carles de la preso. E foren molts qui digneren, que puix lo rey Carles ne era fora, no hi trametia negu de sos fills. E aquells qui ho deyen, non deyen be; que segurament aquest rey Carles, segons qui en la preso del senyor rey Darago fo e era en aquell temps, fo dels benignes senyors del mon, e a qui desplague tostemps la guerra Darago, e era dels deuots senyors del mon, e dels dretures. E parech ho be a la honor que Deus li feu, quen visio li vench, que cercas a senct Marti en Prohença lo cors de madona sancta Maria Magdalena. E en aquell lloch hon li vench en visio mes de XX astes de llança dejus terra ell troba lo cors de la benauenturada madona sancta Maria Magdalena. E axi cascu pot saber e pensar, que si ell no fos axi bo e just, que aytal reuelacio no li hagra Deus feyta.

E axi com fo exit de la preso, vaes ab lo senyor rey de Mallorques que li feu molta donor a Perpanya. Ara vos lexare a parlar del rey Carles, e tornare a parlar del senyor rey Darago e del rey Danglaterra.