Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CXXXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXXXVI.
Com en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol foren ab lalmirall lo dia de la batalla, lo qual los lliura a totes les galees que hauia preses; e com dit almirall pres altres XXV galees de França qui eren a Roses; e com hach combatuda e presa Roses.

Com aço fo feyt, lalmirall feu la via de Roses. Queus dire? aquell jorn que la batalla fo feyta a hora de vespres en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol foren ab lalmirall. E lalmirall lliurals totes les galees que hauia preses, e dix los, que passassen per Palamos e per sent Feliu, e que tot quant nauili hi trobarien, quel se menassen ab les galees ensemps a Barcelona, e que tantost se pensassen de cuytar; e ell yriasen a Roses per hauer lo nauili quen Roses era, e les XXV galees e la vianda qui en terra era, e que non partiria entro a Roses hagues pres.

E axi en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol faeren lo que lalmirall los hach manat. E tantost anarensen a Palamos e a senct Feliu, e preseren tot quant nauili hi hauia; e puix exiren a senct Feliu en terra e cremaren tota la vianda que hi era, que aquells que hi eren romasos del rey de França sen fugiren tots. E en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol trameteren deu homens per partides a Hostalrich al senyor rey Darago per fer saber esta bona nouella; e puix que sen anasen a la ciutat de Barcelona e per tota la terra semblantment. E com aço hagren feyt, ells digueren: nos esperem aci lalmirall; jats sia que ell nos haja dit, quens en anem a Barcelona, molt es millor, que ab ell ensemps hi entrem, e que ell naja la honor a qui pertany: e axi ho faeren, e parech be de llur promenia.

E com en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol foren partits del almirall, lalmirall feu la via de Roses. E aquells de Roses cuydarensen, que fos lo llur estol, e les XXV galees regatant exiren ab gran gatzara defora. E lalmirall feu lleuar les senyeres del rey de França, perço que les tiras be fora, e que no perdes la gent que no ferissen en terra. E com se foren acostats, lalmirallbate de rems, e va abatre aquelles senyeres, e mes aquelles del senyor rey de Arago. E aquells qui vaeren aço volgren girar, mas lalmirall en Roger de Luria les va ferir. Queus dire? que totes les hach ab tota la gent. E puix anasen al port de Roses, hon troba mes de cent cinquanta entre lenys e naus e terides, e totes les hach; e puix exi en terra, hon hauia be cinch cents cauallers francesos e moltes adzembles qui eren vengudes per vianda, e va ferir en ells e desconfils, si que mataren mes de dos cents cauallers; e els altres ab tota aquella gent qui seguir los poch fugiren envers Gerona, hon trobaren ja, quel rey de França hauia haut ya lo seu mal mandado: e aquests aportaren los en mes.

Puix lalmirall combate la vila de Roses e pres la e la establi be per raho de les viandes que hi eren. E com lo hach feyt, venchsen envers Barcelona e troba en Ramon Marquet e en Berenguer Mallol a sent Feliu, e digueren li com lauien esperat, e ell fon molt pagat. E axi lalmirall trames ne tot lo nauili, axi galees com altres lenys e naus e terides a Barcelona; que be veya, que la mar era sua, e que nol calia tembre de res.