Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol LVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LVIII.
Com lo senyor rey en Pere Darago hach acord, ques passas en Sicilia ab tota sa companya per acorrer la; e com dintre tres jorns se foren recullits.

E com lo senyor rey entes aquesta marauella, e la bona volentat de les sues gents, llauors lleua los ulls al cel e dix: Senyor, en vostre seruey e a la vostra honor prench yo aquest viatge, e en les mans vostres coman mi e les mies gents. E dix: pus a Deus plau e a vosaltres, pensem de anar ab la gracia de Deus, e en la sua guarda e de madona sancta Maria e de tota la vera cort celestial anem en Sicilia. E tantost totes les gents cridaren: aur! aur! e tuyt ajonollarense e cridaren en altes veus: salue regina! E aquella nuyt espaetxaren les dues barques de Sicilia que sen anaren a Palerm ab lo bon nouell. E lendema lo senyor rey ordonadament feu recullir totes les coses, e els caualls e tot quant hauien en terra, e lo derrer quis reculli fo lo senyor rey. E com se foren recullits, ques reculliren dins tres dies, les altres dues barques armades de Sicilians anarensen, dient, que ells hauien vista fer vela al rey Darago. E Deus don nos aytal goig, com hach per tota Sicilia, com aço saberen.

Ara llexem lo senyor rey qui sen va en bon viatge en Sicilia, e parlarem dels Sarrahins Dalcoyll.