Crònica de Ramon Muntaner/Capítol LXXXI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LXXXI.
Com lo rey Carles feu armar a Marsella XXV galees, de les quals feu Capita an G. Cornut, a fi que anas vesitar tantost Malta e cercar en Roger de Luria, lo qual combates e li menas pres o mort.

Com lo rey Carles hach pres comiat del rey de França, venchsen per ses jornades a Marsella ab los LX cauallers francesos, aytals com ell los hach triats. E com fo a Marsella, feu se venir en G. Cornut qui era dels honrrats homens de Marsella e dels antichs, e dix li, que tantost faes parar taula, e que armes de bones gents, tots Marselesos e de la ribera de Prohença XXV galees, e que de neguna altra nacio de gents no hi metes nul hom, mas vers Prohençals, e que hi metes armaments de comits e de notxes, de proes doble armament; e que pensas que cascu fos un lleo, e quen feya capita e senyor major. E que tantost que sen anas en les parts de Sicilia, e que vesitats lo castell de Malta, e que lla refrescas la gent, e com los hauria refrescats, que cercas en Roger de Luria qui no hauia mas XVIII galees; quel rey Darago non mana armar mas XXII, e daquelles ell sen mena en Cathalunya quatre, e axi no lin romandran mas XVIII. E si aquelles podem hauer, tota la mar es nostra; que tota quanta gent lo rey Darago qui sia bona de mar, son en aquelles XVIII galees. E axi per res no sia queus escapen: e nul temps dauant nos siats, entro morts o presos hajats. E sobre aço en G. Cornut lleuas, e ana besar lo peu al rey Carles, e dix: senyor, jous fas grat e gracies de la honor quem donats, e yo promet vos, que nul temps no tornare a Marsella ne dauant vos, entro en Roger de Luria ab tot aquell stol quel trop vos amen mort o pres. Ara, dix lo rey Carles, pensats denantar en tal guisa, que dins VIII jorns hich siats fora: e aço vos man en pena de la nostra amor. Senyor, dix en G. Cornut, axi sera feyt, com vos manats.

E axi lo dit en G. Cornut pensa darmar les XXV galees, e feu tot ço quel rey Carles li hach manat. E axi parlar vos he dell, entro que haja complit son bon viatge: aytal lo facen tostemps Moros! Araus lexare a parlar del rey Carles, que be mi sabre tornar el lloch hon men lleix.

Veritat es, quel dit en G. Cornut arma les dites XXV galees. E foren segurament les mills armades que hanch galees ixquessen de Prohença: e mes hi de son llinatge be LX bons homens, e puix molt honrrat hom de Marsella. E feu la via de Napols, e com fo la via de Napols, refresca; e com hagren refrescat, feu la via de Trapena ab XXII gallees, e les tres que passassen per boca de Far, per pendre llengua: e tria les millors tres galees de rem qui hi fossen, e donals posta, que al castell de Malta lo trobarien, e que lla venguessen, e quals qui fossen abans que esperassen laltre.