Crònica de Ramon Muntaner/Capítol VII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA PRESA DE MALLORQUES


CAPITOL VII.
Recompta sumariament les grans proesses del rey en Iacme, e com no essent de etat de XX anys prengue Mallorques a força darmes.


Enapres, perço que cascu entena les grans gracies que Deus feu al senyor rey en Iacme Darago en sa vida, vos en vull dir partida sumariament; que no ho vull tot comptar per ordre, e perço men stich, com ya sen son feyts molts libres de la sua vida e de les sues conquestes e de la sua bonea de caualleries e asaygs e proeses. Mas en summa vos ho comptare, perço que mills vinga a la materia de queus vull parlar.

Com ya dauant vos he dit, james no naixque rey aqui Deus faes tantes gracies en la sua vida, com feu aquest senyor rey en Iacme: e de les gracies que Deus li feu vos comptare partida. Primerament que mostra gran miracle en lo seu naximent, axi com dauant vos he dit e comptat; e apres ques vae lo pus bell princep del mon, e lo pus saui e los pus gracios e lo pus dreturer, e cell qui fo mes amat de totes gents, axi dels seus sotmesos, com daltres estranys e priuades gents, que rey qui hanch fos; que aytant com lo mon dur se dira lo bo rey en Iacme Darago. Apres ama e teme Deus sobre totes coses: e qui ama Deus, sis fa sin prohisme, e justicia e veritat e misericordia. E daço fo ell be bastat. E apres fo lo millor darmes que nengu altre. E totes aquestes gracies pogui yo veure e acebre, e tots aquells quil vaeren, ne dell oyren parlar. Apres li feu Deus gran gracia dels bons fills e de les bones filles e bons nets e netes que viu en sa vida, axi com vos he comptat. Apres encara li feu Deus gracia, que auans que hagues XX anys complits conquest lo reyne de Mallorques, el tolch a Sarrahins ab molt daffany quen sofferi ell e ses gents, axi per batalles, com per desayre de viandes, com per malalties, com per altres rahons, segons que porets entendre en lo libre quis feu de la preso de Mallorques. E encara vull que sapiats que la dita preso se feu pus vigorosament e pus baroniuol que hanch preso se faes daytal ciutat com Mallorques, qui es deles forts ciutats del mon e la mills murada. E com lo setge hach durat llonch temps ab frets e ab calors e ab destrets de viandes, ell mana fer al bo compte Dampuries una caua, per la qual ciutat sesuay; que un gran tros del mur ne vench lo dia de sent Syluestre e de sancta Coloma, qui fo en lany de MCCXXVIII. E per lo dit lloch hon feu la caua la host del dit senyor rey a força de ses gents fo dels primers ab la espasa en la ma; e dins en lo carrer qui ara se apella sent Miquel era tant fort la batalla, que marauella era. E lo senyor rey conech lo rey sarrahi, e per força darmes acostas a ell, e pres lo per la barba. E aço feu, perço com ell hauia jurat, que james no partiria daquell lloch, entro lo dit rey sarrahi hagues pres per la barba. E axi volch saluar son sagrament.