Crònica de Ramon Muntaner/Prolech

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


PROLECH,


en lo qual se recompten les gracies que Deus feu al autor e fa a tots aquells qui lamen de cor.

En nom de nostre senyor ver Deus Jesu Christ e de la sua beneyta mare madona santa Maria e de tots los seus beneyts sancts e sanctes, Amen. Perço com es deute que cascu deja retre gracies e merces a Deus e a la sua beneyta mare de la gracia e merce que li fa; e encara que no la deja tenir celada, ans la deu manifestar: perço que cascu ne prenga bon exemple, e sesforç de be affer e a dir. Car segurament pot tenir cascu per veritat, que qui be fa ne pensa ne be tracta, que Deus lin ret bon guardo: e si fa lo contrari, es per contrari, si donchs no sesmena. En axi que lo mal ayiant com puscha faça tornar en be, car a Deus res no pot esser amagat. E plaume una paraula qui notoriament se diu en lo regne de Sicilia, que diu hom com la hu se contrasta ab laltre: Or layxa anda a fide que Deus te vide. E axi cascu fara que saui, que vaja a fe que Deus lo veu; que a Deus no pot esser res amagat.

E perço com entre los altres homens del mon yo Ramon Muntaner, nadiu de la vila de Peralada e ciutada de Valentia, es raho que faça moltes gracies a nostre senyor ver Deus e a la sua beneyta mare, madona sancta Maria, e a tota la cort celestial, de la gracia e de la merce que ma feyta, e de molts perills que ma gitat e escapat. Axi de XXXII batalles entre de mar e de terra, en que som stat, com de moltes presons e turments qui en ma persona son estats donats en les guerres hon yo som estat, e per moltes persecucions que he hahudes, aixi en riqueses com en altres maneres; segons que auant porets entendre en los feyts qui en mon temps son estats. E segurament que yo me stegra volenters de recomptar aquestes coses. Mas conueme a fer que ho deja recomptar: e asenyaladament perço que cascun entena, que en tants perills nengu no poria scapar sens la ajuda e la gracia de Deus e de la sua beneyta mare madona sancta Maria: e vull que sapiats que, com exi del lloch de Peralada, que no havia encara XI anys complits; e com fiu aquest libre el comenci, lla Deus merce era en temps de LX anys. Lo qual libre yo comence ha XV jorns de maig del any de la encarnacio de nostre senyor Deus Jesu Christ MCCCXXV.[1]

Taula pera inteligencia del cap. 2. ab la qual ab tota facilitat se pot entendre de quins reys sen deu parlar en lo present libre.
             Lo rey en Pere mullera ab filla
             den G. de Muntpesller, dona Ma-
                 ria de qui hach.
         |----------------------+------------------------|
              Lo rey en Iacme, qui mullera
             ab filla del rey de Castella e se-
             gona vegada ab filla del rey
               Dongria de qui hach.
  |-------------------------------------+---------------------------------------|
   Linfant en Pere rey Darago, qui     Linfant en Iacme rey de Mallor-
   mullera ab filla del rey Manfre de   ques, qui mullera ab filla del
   Sicilia, dona Constança de qui     compte de Foix madona Scair-
       hach fills 4.            monda de qui hach.
|-------------------+---------------------| |-----------------+------------------|
Linfant   Linfant en  Linfant Linfant  Linfant Linfant Linfant   Linfant
Nanfos   Iacme, qui  en Fra- en Pere.  en Iac-  en   en Ferrando en Phe-
qui es-   mullera ab  derich.       me.   Sanxo. qui mullera  lip.
posa ab  filla del rey                   ab filla del
filla del  Carles dona                    compte Da-
rey Dan-   Blanca de                     ria, dona
glaterra.  qui hach.                     Ysabel, de
  |-------------+-------------|                qui hach.
  Linfant Linfant  Linfant              |--------+--------|
  Nanfos. en Pere en R.Ben.              Linfant en Iacme.
 1. Var. XXXV. V. & B.