Decrét pel qual es publica l'acòrt del Conséll del País Valencià, que aprova el canvi de denominació del municipi de Vinaroz

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual es publicà l’acòrt, que aprova el canvi de denominació del municipi de Vinaroz
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 34, del 15 de novembre de 1980
 Baixa


 Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de Vinaroz (Castelló) per al canvi del nom actuàl pel de Vinaròs, i que ha segút registràt en la Conselleria de l'Interior al número 83/80.
 RESULTANT que l'Ajuntament de Vinaroz en sessió plenària celebrada en el quorum legàl del dia 2 d'abril de 1980 aprovà l'expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Vinaròs, a fi d'adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.
 RESULTANT que l'expedient va estar expòst al public per terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.
 RESULTANT que l'Excelentíssima Diputació de Castelló ha emitít el seu informe favorable.
 RESULTANT que a l'expedient va incorporàt un escrít de la Universitàt de Valéncia, Institút de Ciències de l'Educació, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita, així com estudi de l'Associació d'Amics de Vinaròs en el matéix sentít.
 CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possiblitàt d'alterar els noms del Municipis.
 CONSIDERANT: Que l'acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d'Estudi, per unanimitàt dels nou membres assistents.
 CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér.2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt.2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, del 2 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

 VISTES les disposicions legals anteriorment mencionades, i demés de generàl aplicació.
 EL PLE DEL CONSÉLL, en la seua reunió del dia 3 de novembre de 1980, a proposta de la Conselleria de l’Interior, va acordar, per unanimitàt, aprovar el canvi de nom del municipi de Vinaroz, de la província de Castelló, pel nom de Vinaròs.
 Lo qual es publica per a general coneixement i efectes.
 Valéncia, a 3 de novembre de 1980.

El President del Conséll (en funcions)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Vinaròs.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)