Decret 112/2020 sobre la denominació oficial del municipi de Castelló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 112/2020, de 4 de setembre, del Consell, d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma exclusiva en valencià «Castelló». [2020/7061]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8.900, del 8 de setembre de 2020
 Baixa


DECRET 112/2020, de 4 de setembre, del Consell, d’aprovació del canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma exclusiva en valencià «Castelló». [2020/7061]

 L’Ajuntament de Villanueva de Castellón, en les sessions del Ple de 21 de novembre de 2019, de 16 de gener de 2020 i de 12 de març de 2020, va aprovar el canvi de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià «Castelló».
 L’1 de juny de 2020, la Direcció General de Règim Jurídic Autonòmic i Local, del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, va certificar que, consultades les dades del Registre d’Entitats locals, la nova denominació de Castelló, proposta per al municipi de Villanueva de Castellón de la província de València no coincideix amb la de cap municipi inscrit en l’esmentat Registre.
 El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 26 de juny de 2020, va acordar que el nom més adequat del topònim és «Castelló».
 L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 13.2 del Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, disposa que correspon al Consell, mitjançant un decret, l’aprovació del canvi de denominació dels municipis.

 En la tramitació del procediment s’han complit totes les prescripcions sobre la matèria, i s’ha tramitat el procediment d’acord amb el Decret 69/2017, de 2 de juny.
 Per tot això, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 4 de setembre de 2020,


Decrete

Article únic
 Aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón, per la forma exclusiva en valencià «Castelló».
 Les referències a l’antic nom s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114 c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

 a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.
 c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.
 Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.

 València, 4 de setembre de 2020.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER


Enllaços[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)