Vés al contingut

Decret 118/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Favara

De Viquitexts
DECRET 118/1984, de 12 de novembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Favara.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament de Favareta (València), en sessió extraordinària celebrada el dia 18 d’octubre de 1983, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de Favara.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia Favara.

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Favareta, per a l’alteració de la denominació actual per la de Favara, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de novembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Favareta es denominarà Favara. Les referències que, a l’antic nom s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 12 de novembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 118/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Favara.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)