Decret 126/2009 sobre la denominació oficial del municipi de Real

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 126/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Real de Montroi per la forma exclusiva en valencià de Real. [2009/9787]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.092, de l’1 de setembre de 2009
 Baixa


L’Ajuntament de Real de Montroi, en la sessió del dia 7 d’abril de 2008, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Real.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 26 de juny de 2009, va adoptar acord relatiu al canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Real de Montroi per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Real, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 28 d’agost de 2009.


Decrete

Article únic

El municipi de Real de Montroi, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Real. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109. c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 28 d’agost de 2009

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera de Justícia i Administracions Públiques,

PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 126/2009 sobre la denominació oficial del municipi de Real.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)