Decret 126/2016 sobre la denominació oficial del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 126/2016, de 7 d’octubre, pel qual es modifica la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2016/7842]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.891, del 8 d’octubre de 2016
 Baixa

PREÀMBUL

Un dels principis fonamentals de l’estat democràtic de dret és que ciutadans i ciutadanes, empreses, organitzacions de la societat civil i poders públics han d’estar subjectes, sense excepcions, a l’imperi de la llei com a màxima expressió de la sobirania popular. Per això, el procés històric de consolidació de l’estat de dret ha anat acompanyat del desenrotllament dels mitjans de comunicació oficial, coneguts com a gasetes, butlletins o diaris.

En l’actualitat, l’extraordinari desenvolupament tecnològic i, en particular, el creixement d’internet i l’expansió de les anomenades «xarxes socials», han permés ampliar les oportunitats de comunicació entre les administracions públiques i la ciutadania d’una manera impensable fa només dos dècades, obrint pas a noves formes de participació, de transparència i de control de la gestió pública.

De fet, la possibilitat que es puguen conéixer les normes des del mateix moment de la seua publicació ha passat d’un pla quasi merament formal a convertir-se en una realitat material i efectiva, de manera que el diari oficial és hui un mitjà d’informació quotidià, realment a l’abast de tots i totes, al mateix temps que conserva el seu caràcter essencial com a instrument de seguretat i garantia jurídica.

Per això, el diari oficial, a més de complir amb una exigència formal de l’estat de dret, és també un fil de comunicació permanent i, per tant, un element simbòlic per a reforçar la identificació de la ciutadania amb les institucions d’autogovern que la representen.

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, el primer número del diari oficial es va publicar el 19 de maig de 1978, amb la denominació de Butlletí Oficial del País Valencià. Posteriorment, en el número 74, el 15 de juliol de 1982, es va canviar la seua denominació per Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest diari començava amb l’Ordre de 14 de juliol de 1982, que disposava la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del text de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El reglament del diari oficial va ser aprovat mitjançant Decret del Consell 86/1983, de 18 de juliol, que en el seu article 1 disposa que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana té el caràcter d’òrgan d’edició oficial de les disposicions d’interés i observança general emanades de la Comunitat Autònoma Valenciana.

Posteriorment, el Decret del Consell 6/1997, de 28 de gener, va determinar la freqüència de publicació, l’estructura i el format del Diari Oficial, preveient altres suports diferents del paper i adequant-se a la implantació progressiva de noves tècniques en la gestió i edició.

Finalment, mitjançant Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, s’estableix que el diari oficial es publicarà en format electrònic, com a única versió oficial i autèntica, al mateix temps que s’introdueix la nova denominació de Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). De conformitat amb aquestes previsions, es va aprovar el Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, que regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Aquesta ha sigut la història del Diari Oficial, però més enllà de la diversa regulació al llarg del temps, s’ha mantingut invariable la seua funció com a fidel relat del desplegament autonòmic, amb la publicació de les lleis aprovades per Les Corts i dels reials decrets de transferències, de la composició dels Consells, de les disposicions i convocatòries de la Generalitat dirigides a les persones, empreses, entitats locals i associacions representatives d’interessos col·lectius. Per això s’estima necessari recuperar una denominació, la de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que incorpora el nom de les nostres institucions d’autogovern.

No es tracta, simplement, de recuperar paraules que, de fet, s’han seguit utilitzant perquè estaven ben arrelades en l’ús, sinó de fer presents els senyals d’identitat que habiten en el nom de les institucions, conscients del fet que els noms transmeten la veu d’un poble.

Les institucions d’autogovern que hui coneixem com a Generalitat prenen el nom d’aquelles que al final de l’Edat Mitjana, quan a penes començaven a despuntar els primer assaigs dels estats moderns, van aconseguir introduir elements de territorialitat en el govern de la Corona d’Aragó. Tot i que en 1707 van quedar suprimides, juntament amb els Furs del Regne de València, mitjançant els decrets de Nova Planta, la memòria d’aquesta primerenca experiència històrica va ser simbòlicament enllaçada, al cap dels segles, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, l’1 de juliol de 1982. D’aquesta manera, l’herència col·lectiva, tutelada en el nom de les institucions, serveix com a fonament per la construcció d’un nou espai identitari on s’articula la gestió, la representació i la defensa dels interessos col·lectius.

Per això, amb la recuperació de la denominació que el diari oficial va rebre en 1982, torna a ajustar-se el nom a la seua raó de ser, com a vehicle de difusió de la normativa i de les actuacions que són expressió de la voluntat democràtica i el dret a l’autogovern dels valencians i valencianes, sense perjuí de la publicació de normes, resolucions, actes i anuncis d’altres administracions o institucions, la inserció dels quals resulte obligatòria.

Així, en l’exercici de la competència reconeguda en l’article 49.1 1a de l’Estatut d’Autonomia, de conformitat amb el que preveu l’article 28.c, en relació amb l’article 12.2, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta del president de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 d’ octubre de 2016,


DECRETE

Article únic. Canvi de denominació

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) modifica la seua denominació per la de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l’acrònim del qual serà DOGV.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica en la dotació de despesa

L’aplicació i desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignada a la Presidència de la Generalitat, i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Referències a la denominació anterior

Les referències contingudes en les normes vigents al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana s’entendran fetes al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor el 9 d’octubre de 2016.


València, 7 d’octubre de 2016


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER


Enllaços[modifica]

Decret 126/2016 sobre la denominació oficial del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)