Vés al contingut

Decret 128/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Font de la Figuera

De Viquitexts
DECRET 128/1984, de 26 de novembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de la Font de la Figuera.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament de Fuente la Higuera (València), en sessió celebrada el dia 29 de març de 1984, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de la Font de la Figuera.

Els antecedents aportats per l’Ajuntament relatius a la història del municipi de Josep Maria Ros i Biosca i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de la Font de la Figuera.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Fuente la Higuera per a l’alteració de la denominació actual per la de La Font de la Figuera, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 26 de novembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Fuente la Higuera es denominarà La Font de la Figuera. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 26 de novembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Nota

[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma La Font de la Figuera, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la Font de la Figuera, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 128/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Font de la Figuera.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)