Vés al contingut

Decret 135/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Farnals

De Viquitexts
DECRET 135/1984, de 10 de desembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de La Pobla de Farnals.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament de Puebla de Falnals (València), en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 1983, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de La Pobla de Farnals.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de La Pobla de Farnals.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Puebla de Farnals per a l’alteració de la denominació actual per la de La Pobla de Farnals, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 10 de desembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Puebla de Farnals es denominarà La Pobla de Farnals. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 10 de desembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Nota

[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma La Pobla de Farnals, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la Pobla de Farnals, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 135/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Farnals.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)