Decret 137/2008 sobre la denominació oficial de l'entitat local menor de Mareny de Barraquetes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 137/2008, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’entitat local enor el Mareny
per la forma exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes. [2008/10937]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.855, del 23 de setembre de 2008
 Baixa


L’entitat local menor el Mareny, en la sessió del dia 7 de setembre de 2007, va sol·licitar el canvi del nom actual de l’entitat per la forma exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 23 de maig de 2008, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis, estableix en l’article 8 que el procediment s’aplicarà als canvis de nom dels nuclis de població que constituïsquen entitats locals d’àmbit inframunicipal.

En virtut de tot això, de conformitat amb l’expedient instruït per l’entitat local menor el Mareny per a la modificació de la denominació actual de l’entitat per la forma exclusiva en valencià Mareny de Barraquetes, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 de setembre de 2008,


DECRETE

Article únic

L’entitat local d’àmbit territorial inferior al municipal el Mareny, en el terme municipal de Sueca, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 107.3 i 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 19 d setembre de 2008

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Presidència,

VICENTE RAMBLA MOMPLET


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 137/2008 sobre la denominació oficial de l’entitat local menor de Mareny de Barraquetes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)