Decret 149/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Rossell

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 149/1993, de 17 d’agost, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Rosell. [93/5570]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.082, el 6 de setembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Rosell, en la sessió plenària del dia 12 de novembre de 1992, va sol.licitar [sol·licitar] el canvi del nom actual del municipi per la forma tradcional valenciana de Rossell.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia de Rossell.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Rosell per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma en valencià de Rossell, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 17 d’agost de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Rosell de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià de Rossell. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern valencià, un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercisquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 17 d’agost de 1993


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 149/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Rossell.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)