Decret 151/2001 sobre la denominació oficial del municipi de Rotglà i Corberà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 151/2001, de 5 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Rotglá y Corberá per la forma en valencià de Rotglà i Corberà. [2001/X9853]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.105, de l’11 d’octubre de 2001
 Baixa


L’Ajuntament de Rotglá y Corberá, en sessió de 1 de març de 2001, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Rotglà i Corberà.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera correcta en valencià la grafia Rotglà i Corberà.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En conseqüència, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Rotglá y Corberá per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Rotglà i Corberà, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Govern Valencià, en al reunió del dia 5 d’octubre de 2001,


Decrete

Article únic

El municipi de Rotglá y Corberá, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Rotglà i Corberà. Les referències que al nom antic s’hagen realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la publicació, segons que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 5 d’octubre de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 151/2001 sobre la denominació oficial del municipi de la Rotglà i Corberà.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)