Decret 164/2012 sobre la denominació oficial del municipi de Benigànim

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 164/2012, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Benigánim
per la forma exclusiva en valencià de Benigànim. [2012/9954]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.891, del 29 d'octubre de 2012
 Baixa


L’Ajuntament de Benigánim, en la sessió plenària del dia 28 de març de 2012, amb els informes pertinents previs i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi i va adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de Benigànim.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 13 de juliol de 2012, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benigánim per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Benigànim, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del consellera de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 d’octubre de 2012,


DECRETE

Article únic

El municipi de Benigánim, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Benigànim. Les referències que a l’antic nom s’hagen realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, dins del termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar cap recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació o publicació del present decret.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 26 d’octubre de 2012

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència,

JOSÉ CISCAR BOLUFER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 164/2012 sobre la denominació oficial del municipi de Benigànim.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)