Decret 164/2013 sobre la denominació oficial del municipi de Montroi

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 164/2013, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Montroi
per la forma bilingüe de Montroi / Montroy. [2013/10241]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.140, del 28 d’octubre de 2013
 Baixa


L’Ajuntament de Montroy, en la sessió plenària del dia 29 d’abril de 2013, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi, i va adoptar com a nova denominació la forma bilingüe de Montroi / Montroy.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 13 de setembre de 2013, va adoptar acord, en què considera que la denominació bilingüe més adequada del topònim és Montroi / Montroy.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Montroy per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Montroi / Montroy, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 d’octubre de 2013,


DECRETE

Article únic

El municipi de Montroy, de la província de València, adoptarà la denominació bilingüe de Montroi / Montroy. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

1. Directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Potestativament, recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, tenint en compte que això no incidix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, en no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 25 d’octubre de 2013

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 164/2013 sobre la denominació oficial del municipi de Montroi.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)