Decret 185/2005 sobre la denominació oficial del municipi del Fondó de les Neus

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 185/2005, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Hondón de las Nieves per la forma en valencià del Fondó de les Neus. [2005/X13518]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 5.150, del 7 de desembre de 2005
 Baixa


L’Ajuntament d’Hondón de las Nieves, en sessió plenària de 6 d’octubre de 2004, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià del Fondó de les Neus.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Hondón de las Nieves, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià el Fondó de les Neus, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat en la reunió del dia 2 de desembre de 2005,


Decrete

Article únic

El municipi d’Hondón de las Nieves, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià del Fondó de les Neus. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


Castelló de la Plana, 2 de desembre de 2005


València, 8 de febrer de 1994

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,

MIGUEL PERALTA VIÑES


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 185/2005 sobre la denominació oficial del municipi del Fondó de les Neus.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)