Decret 185/2016 sobre la denominació oficial del municipi d'Almassora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 185/2016, de 9 de desembre pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Almassora/Alamazora,
per la forma exclusiva en valencià d’Almassora. [2016/10365]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) núm. 7.942, del 22 de desembre de 2017
 Baixa


L’Ajuntament d’Almassora/Almazora, en sessió plenària celebrada el dia 14 de setembre de 2015, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d’Almassora.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 28 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord, i va informar favorablement el canvi de denominació proposat.

L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, disposa que correspon al Consell aprovar, per decret, el canvi de denominació dels municipis.

En la tramitació del procediment, s’han complit totes les prescripcions legals contingudes en la legislació vigent en la matèria, i s’ha tramitat d’acord amb el que prescriu el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Consell.

Per raó de tot això, a proposta del president de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 12.2, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 9 de desembre de 2016,


DECRETE


Article únic

Aprovar el canvi de denominació del municipi d’Almassora/Almazora, de la província de Castelló, i autoritzar, com a denominació oficial del municipi, la forma exclusiva en valencià d’Almassora.

Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.

València, 9 de desembre de 2016


El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Vegeu també[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 185/2016 sobre la denominació oficial del municipi d’Almassora.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)