Decret 192/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 192/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret que permet convocar la consulta sobre la independència de Catalunya per al 9 de novembre de 2014 (suspès cautelarment)
 Baixa
DECRET
129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, en tant que sistema institucional pel qual s'articula l'autogovern català, té atribuïda la competència exclusiva en matèria de consultes populars en els termes que estableix l'article 122 de l'Estatut d'autonomia. Aquesta capacitat connecta amb el dret subjectiu estatutari, alhora que mandat adreçat al legislador, dels ciutadans de Catalunya a participar en els afers públics segons preveu també l'article 29 de la mateixa norma estatutària.

En compliment i desenvolupament d'aquest marc jurídic, el Parlament ha aprovat per àmplia majoria la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. Aquesta norma, en el seu títol II, estableix que les autoritats competents de la Generalitat podran cridar els catalans, segons els requisits de la Llei relatius a les persones legitimades, perquè manifestin llur opinió mitjançant votació sobre una determinada actuació, decisió o política pública del seu àmbit competencial.

Entre els afers o matèries que poden ser consultats en una convocatòria a tot el territori de Catalunya, s'hi troben aquells, inclosos els d'especial rellevància col·lectiva per al país, respecte dels quals la Generalitat té la potestat d'exercir la iniciativa formal davant de les institucions de l'Estat, tal com li ho reconeixen els articles 87 i 166 de la Constitució i l'article 61 de l'Estatut.

A la Resolució 5/X, de 23 gener de 2013, el Parlament va expressar la voluntat política d'iniciar el procés per tal que els ciutadans de Catalunya poguessin exercir el dret a decidir el futur polític de Catalunya, atenent als principis de legitimitat democràtica, pluralisme i legalitat.

En coherència i com a conseqüència dels fets descrits, el present Decret, alhora que dóna compliment al mandat parlamentari i democràtic sorgit de les darreres eleccions catalanes, aprova la regulació necessària per fer efectiva la crida ciutadana i la subsegüent realització de la consulta, d'acord amb els requisits procedimentals que exigeix el capítol II de la Llei. En particular, s'apliquen els articles 10, 11 i 12 que prescriuen la facultat de convocatòria per part del president de la Generalitat i es fixa el contingut que ha de recollir la norma d'acord amb el conjunt dels requeriments que estableix la legislació sobre consultes populars no referendàries. D'aquesta manera, la normació es realitza amb ple respecte al principi de legalitat així com també als principis, previstos a l'article 2 de la Llei, de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.

D'acord amb els articles 4.2 a) i 10.1 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

DECRETO:

Article 1
Convocatòria
Es convoca la consulta sobre el futur polític de Catalunya que tindrà lloc el dia 9 de novembre de 2014.

Article 2
Objecte

L'objecte de la consulta és conèixer l'opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l'article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.

Article 3
Pregunta

En la consulta es formula una primera pregunta i una segona de successiva, en els termes següents:

 a) Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

  • No

En cas afirmatiu:
 b) Vol que aquest Estat sigui independent?

  • No

Únicament es pot respondre la pregunta de la lletra b) en el cas d'haver respost “Sí” a la pregunta de la lletra a).

La consulta es formula en les llengües oficials a Catalunya.

Article 4
Persones que són cridades a participar

Són cridades a participar a la consulta sobre el futur polític de Catalunya les persones que siguin majors de setze anys el dia de la votació presencial:

a) Que tinguin la condició política de catalans. Els catalans residents a l'estranger que hagin tingut com a darrer veïnatge administratiu el català i llurs descendents que mantinguin la condició política de català han d'estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.
b) Que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
c) Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits al Registre de Població de Catalunya, que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.


Els catalans residents a l'estranger i els nacionals d'altres estats esmentats a les lletres b) i c) han de manifestar llur voluntat de participar en la consulta, d'acord amb el que estableixen l'article 6.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, i les regles específiques de la consulta.

Article 5
Modalitats i període de votació

  1. Les modalitats de votació són la votació presencial ordinària i la votació anticipada per dipòsit.
  2. La votació presencial es farà el dia 9 de novembre de 2014.
  3. La votació anticipada per dipòsit es durà a terme entre els dies 20 i 25 d'octubre de 2014, ambdós inclosos.


Article 6
Organitzacions interessades

D'acord amb el que disposa l'article 13.4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, les organitzacions socials o professionals interessades a formar part del procés de consulta poden presentar la seva sol·licitud davant la Comissió de Control fins al 13 d'octubre de 2014.

Article 7
Regles específiques de la consulta

Les regles específiques de la consulta s'inclouen com a annex I.

Article 8
Memòria econòmica

La memòria econòmica s'inclou com a annex II.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2014
Firma d'Artur Mas i Gavarró
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)