Decret 206/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre de les Maçanes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 206/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Torremanzanas per la forma bilingüe de la Torre de les Maçanes, en valencià, i Torremanzanas en castellà. [93/7223]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.147, del 18 de novembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Torremanzanas, en sessió del dia 3 de febrer de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de la Torre de les Maçanes, en valencià, i Torremanzanas, en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència, considera que és correcta en valencià la grafia de la Torre de les Maçanes, i no és procedent cap informe per la forma en castellà, Torremanzanas, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient tramitat per l’Ajuntament de Torremanzanas per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de la Torre de les Maçanes, en valencià, i Torremanzanas, en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de novembre de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi denominat Torremanzanas, de la província d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: la Torre de les Maçanes, en valencià, i Torremanzanas, en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret, al Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 9 de novembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 206/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre de les Maçanes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)