Decret 212/1996 sobre la denominació oficial del municipi de l'Alcora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 212/1996, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el canvi de la denominació bilingüe del municipi d’Alcora-l’Alcora per la forma en valencià del l’Alcora. [96/X4656]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.893, el 19 de desembre de 1996
 Baixa


L’Ajuntament d’Alcora-l’Alcora, en sessió celebrada el 10 d’octubre de 1995 va aprovar el canvi del nom bilingüe actual del municipi per la forma única en valencià de l’Alcora.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia l’Alcora.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alcora-l’Alcora per a l’alteració de la denominació bilingüe actual per la forma única en valencià l’Alcora, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller de Presidència, i prèvia deliberació en la reunió de 26 de novembre de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi d’Alcora-l’Alcora, de la província de Castelló, adoptarà la denominació en valencià de l’Alcora. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa procedeix interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, d’acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992). Tot això sense prejudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 26 de novembre de 1996.

El President de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El Conseller de Presidència,

JOSÉ JOAQUÍN TIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 212/1996 sobre la denominació oficial del municipi de l’Alcora.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)