Decret 22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret pel qual regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 6078, del 1 de març de 2012, p. 10318
 Baixa


DECRET
22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

 Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978 es crea la medalla de la Generalitat de Catalunya per distingir els mèrits assolits en l'increment i difusió del patrimoni artístic i cultural de Catalunya.

 A través del Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, s'estableix una nova regulació d’aquesta distinció amb la denominació Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, que deroga el Decret de 17 de maig de 1978.

 Amb posterioritat, el Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya es modifica mitjançant el Decret 117/2009, de 28 de juliol.

 D'ençà de l'aprovació dels esmentats decrets, ha sorgit la necessitat d'establir una nova regulació que revisa el sistema que regeix l'atorgament de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, modifica l'acte de concessió i refon la normativa que regeix aquest guardó.

 D'acord amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament de la Presidència, i d'acord amb el Govern,


Decreto:

Article 1
Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya

 L'objecte d'aquest Decret és regular el guardó anomenat Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, que és la màxima distinció honorífica que atorga el Govern de la Generalitat, amb la finalitat de reconèixer les persones i col·lectius que, amb la seva aportació, hagin prestat serveis rellevants, destacats, eminents o extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

Article 2
Destinataris

 La Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya és una condecoració destinada a premiar persones físiques, persones jurídiques o col·lectius que, per les seves activitats, s'hagin fet creditors i dignes d’aquest honor.

Article 3
Condicions de la concessió

 3.1 La Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya s'atorga a títol honorífic, sense que, consegüentment, generi cap dret de contingut econòmic.
 3.2 La distinció amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya necessita la concurrència de mèrits d’excepcional qualitat.
 3.3 No es poden atorgar més de tres distincions a l'any, llevat dels supòsits previstos a l'article 5.

Article 4
Proposta de concessió

 4.1 La proposta de concessió pot ser a iniciativa del/la president/a de la Generalitat o a iniciativa de qualsevol dels membres del Govern, amb la conformitat prèvia de la persona interessada, de la persona que exerceixi la representació del col·lectiu o, en cas de mort, del seu vidu o vídua o dels seus hereus.
 4.2 El procediment de concessió es duu a terme mitjançant la Secretaria General del Departament de la Presidència.
 4.3 La proposta ha de ser motivada i ha d’anar acompanyada d’una memòria en què s'exposin els mèrits i les circumstàncies que concorrin en la persona física, jurídica o col·lectiu candidat. La Secretaria General del Departament de la Presidència pot demanar els informes que, en cada cas, consideri oportuns i necessaris.
 4.4 Correspon al president o presidenta de la Generalitat elevar la proposta d’atorgament de la distinció al Govern.

Article 5
Atorgament a títol d'excepció

 5.1 La distinció pot ser atorgada, excepcionalment, a títol pòstum.
 5.2 Igualment, la distinció pot ser atorgada, a proposta del/de la president/a de la Generalitat, per motius de cortesia o de reciprocitat.

Article 6
Concessió, publicitat i imposició

 6.1 La concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya és competència del Govern.
 6.2 L'atorgament es formalitza mitjançant un decret que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 6.3 La imposició de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya se celebra en un acte públic.

Article 7
Reconeixement i drets dels titulars

 7.1 L'atorgament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya té caràcter honorífic i vitalici.
 7.2 Les persones físiques distingides amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya tenen dret al tractament d’Excel·lentíssim/a Senyor/a i a la precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials.
 7.3 En el cas de persones jurídiques distingides amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, el dret l'exerceix la persona que en té la representació legal.
 7.4 Els drets de les persones distingides tenen caràcter vitalici i es conserven mentre no s’extingeixi la personalitat jurídica o es mantingui l’existència del col·lectiu, sens perjudici del que estableix l'article 9.
 7.5 Quan es distingeixi un col·lectiu sense personalitat jurídica, als efectes del que disposa aquest Decret, es considera que exerceix la representació del col·lectiu la persona física que determini, de forma motivada, la Secretaria General de la Presidència, atesa la seva especial vinculació amb el col·lectiu, i havent-la escoltat prèviament. Aquesta designació pot variar, amb audiència prèvia a la persona interessada, en el cas que es produeixi un canvi en les circumstàncies que la van motivar.

Article 8
Llibre registre de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya

 La Secretaria General del Departament de la Presidència porta un llibre registre de la Medalla d'Or de la Generalitat en el qual es fa constar:
 La data d'inici del procediment.
 Les dades identificatives de la persona o col·lectiu proposat.
 El decret que li atorga la distinció i la data.
 La data d'imposició de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
 Altres dades que es considerin necessàries i pertinents.

Article 9
Revocació

 9.1 Aquesta distinció pot ser revocada, i les persones o col·lectius condecorats desposseïts de la medalla i dels drets inherents a ella, quan s'acreditin fets que suposin menyspreu dels mèrits i circumstàncies que, al seu dia, van motivar l'aprovació de la seva concessió.
 9.2 La revocació es duu a terme per decret del Govern, amb l'audiència prèvia de la persona interessada o del representant del col·lectiu interessat, pel mateix procediment previst per a la seva concessió.
 9.3 Els drets que atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya s’extingeixen si es produeix la seva revocació.
 9.4 La revocació s'ha de fer constar al llibre registre de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.


Disposició derogatòria

 Queden derogats el Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 117/2009, de 28 de juliol, de modificació d’aquest Decret.


Disposicions finals

Primera
 Es faculta la persona titular del Departament de la Presidència perquè estableixi mitjançant una Ordre les característiques i el disseny de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

Segona
 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)