Decret 221/2014 sobre la denominació oficial del municipi de l'Atzúbia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 221/2014, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi d’Adsubia
per la forma exclusiva en valencià de l’Atzúbia. [2014/11663]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.428, del 22 de desembre de 2014
 Baixa


L’Ajuntament d’Adsubia, en la sessió plenària del dia 26 d’agost de 2014, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom actual del municipi i adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de l’Atzúbia.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 28 de novembre de 2014, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Adsubia per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de l’Atzúbia, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 de desembre de 2014,


DECRETE

Article únic

El municipi d’Adsubia, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de l’Atsúbia. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i d’altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

1. Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. Si la persona interessada és una administració pública, no podrà interposar recurs en via administrativa, sense perjuí d’allò que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Prèviament haurà de requerir l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, tenint en compte que això no n’interromprà l’execució ni els terminis perquè siga ferm, ja que no substituïx el règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 19 de desembre de 2014

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 221/2014 sobre la denominació oficial del municipi de l’Atzúbia.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)