Decret 239/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Benimassot

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 239/1993, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Benimasot per la forma en valencià de Benimassot. [93/7928]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.169, del 22 de desembre de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Benimasot, en sessió del dia 10 de juny de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benimassot.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria d’Educació i Ciència, considera correcta, en valencià, la grafia Benimassot.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benimasot per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benimassot, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 7 de desembre de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Benimasot, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de Benimassot. Les referències que els òrgans de l’estat i altres organismes públiques [públics] hagen fet a l’antic nom s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 7 de desembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 239/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Benimassot.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)