Decret 31/2016 sobre la denominació oficial del municipi de Benissanó

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 31/2016, de 23 de març, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Benisanó
per la forma exclusiva en valencià de Benissanó. [2016/2158]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 7.751, de l’1 d’abril de 2016
 Baixa


L’Ajuntament de Benissanó, en la sessió plenària del dia 6 d’octubre de 2015, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Benissanó.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 26 de febrer de 2016, va adoptar l’acord de considerar adequat el topònim proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per raó de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benisanó, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Benissanó, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del president de la Generalitat i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 23 de març de 2016,


DECRETE

Article únic

El municipi de Benisanó, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Benissanó. Les referències a l’antic nom s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

1. Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es podrà interposar un recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 23 de març de 2016

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER
Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 31/2016 sobre la denominació oficial del municipi de Benissanó.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)