Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 4165, del 1 de juliol de 2004, p. 12599-12600 (derogat)
 Baixa


 Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978 es va crear la medalla de la Generalitat de Catalunya per distingir els mèrits assolits en l'increment i difusió del patrimoni artístic i cultural de Catalunya. El prestigi aconseguit al llarg dels anys per aquesta distinció fa aconsellable redefinir el seu abast i contingut per tal d'adequar-la al nou marc institucional. Així mateix, s'ha manifestat la conveniència de configurar una distinció específica que permeti expressar el reconeixement del Govern de la Generalitat envers aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

 Per tot això, a proposta del conseller de Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern,


Decreto:

Article 1[modifica]

Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya
 S'estableix una nova regulació de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya per distingir les persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.[1]

Article 2[modifica]

Característiques
 La Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya té la forma i les característiques que es determinen en l'annex d'aquest Decret.

Article 3[modifica]

Drets de les persones distingides
 3.1 Les persones distingides amb la Medalla d'Or de la Generalitat tenen dret a la precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials. En el cas de persones jurídiques o col·lectius sense personalitat, aquest dret l'exerceix la persona que en tingui la representació, o, en cas d'absència, la persona que aquesta designi.
 3.2 Les persones físiques distingides amb la Medalla d'Or de la Generalitat tenen el dret al tractament d'excel·lentíssim/a senyor/a.
 3.3 Els drets de les persones distingides tenen caràcter vitalici. En el cas de les persones jurídiques o dels col·lectius, els drets es conserven mentre no s'extingeix la personalitat o es manté l'existència del col·lectiu. En tot cas, els drets s'extingeixen si es produeix la revocació de la distinció, en els termes previstos a l'article 9.[1]

Article 4[modifica]

Atorgament
 4.1 L'acte d'atorgament té lloc l'11 de setembre de cada any. En el cas que es donin els supòsits previstos a l'article 5, l'acte d'atorgament pot tenir lloc en una altra data.  4.2 No es poden atorgar més de dues distincions l'any, llevat dels supòsits previstos a l'article 5.[1]

Article 5[modifica]

Atorgament a títol d'excepció
 La distinció podrà ser atorgada excepcionalment a títol pòstum.  Igualment, podrà ser atorgada, a proposta del President de la Generalitat, sense necessitat d'instruir l'expedient previst en l'article 6, per motius de cortesia o de reciprocitat.

Article 6[modifica]

Procediment de concessió
 La iniciació de l'expedient de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat correspon:
 Al president de la Generalitat.
 A qualsevol dels membres del Govern.
 Previ l'acord del Govern, la tramitació dels expedients es durà a terme mitjançant la Secretaria General del Departament de la Presidència. En l'expedient s'han d'acreditar:
 Els mèrits i circumstàncies que concorren en el candidat.
 La documentació acreditativa dels mèrits i circumstàncies esmentats.
 Els informes, que en cada cas, la Secretaria General consideri oportuns i necessaris.

Article 7[modifica]

Finalització del procediment de concessió
 7.1 A la vista de l'expedient, el president o presidenta de la Generalitat proposa al Govern l'atorgament de la distinció, amb la conformitat prèvia de la persona interessada o, si és el cas, de la persona que exerceixi la representació del col·lectiu. En cas de mort, cal la conformitat del seu vidu o vídua o dels seus hereus.
 7.2 Si no es produeix la conformitat de les persones a què fa referència l'apartat 7.1, s'ha de decidir l'arxiu de l'expedient.
 7.3 L'atorgament és acordat pel Govern i es formalitza mitjançant un decret que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.[1]

Article 8[modifica]

Llibre registre de la Medalla d'Or de la Generalitat
 La Secretaria General de la Presidència durà un llibre registre de la Medalla d'Or de la Generalitat en el qual es farà constar per a cada expedient:
 La data d'iniciació de l'expedient.
 Les dades personals de la persona proposada.
 La disposició que li atorga la distinció i la data.
 La data d'imposició de la Medalla d'Or de la Generalitat.
 Altres dades que es considerin necessàries i pertinents.

Article 9[modifica]

Revocació
 Aquesta distinció podrà ser revocada quan s'acreditin fets que posin de manifest la conducta poc honorable, pública o privada, de l'adjudicatari de la distinció.
 La revocació es durà a terme, prèvia audiència de la persona interessada, pel mateix procediment previst per a la seva concessió.


Disposició derogatòria[modifica]

 Es deroga el Decret de 17 de maig de 1978, publicat en el DOGC núm. 4, de 15 de juny de 1978.


Disposició final[modifica]

 Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta
Conseller de Relacions Institucionals i Participació


Annex[modifica]

La Medalla d'Or de la Generalitat té les característiques següents:

 A l'anvers hi figuren en semicercle les lletres "Generalitat de Catalunya" i el símbol de la Generalitat en relleu.

 Al revers hi figuren dibuixades en semicercle les lletres "Medalla d'Or" i el símbol de la Generalitat.

 A l'espai inferior de la Medalla s'hi grava el nom i els cognoms de la persona guardonada i el Decret.

 La Medalla és d'or massís de quaranta-nou mil·límetres de diàmetre i porta un cordó per ser imposada. El pes total és de quaranta-cinc grams.

 La Medalla d'Or és presentada en el seu corresponent estoig juntament amb el botó de solapa que és la rèplica de l'anvers de la Medalla de 17 mil·límetres de diàmetre, també d'or massís.

Notes[modifica]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Article modificat per art. únic del Decret 117/2009, de 28 de juliol, pel qual es modifica el Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)