Decret 38/2001 sobre la denominació oficial del municipi de la Llosa de Ranes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 38/2001, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Llosa de Ranes per la forma en valencià de la Llosa de Ranes. [2001/X1880]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.950, de l’1 de març de 2001
 Baixa


L’Ajuntament de Llosa de Ranes, en la sessió del dia 30 de desembre de 1999, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de la Llosa de Ranes.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació considera correcta en valencià la grafia la Llosa de Ranes.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Llosa de Ranes per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià la Llosa de Ranes, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 27 de febrer de 2001,


Decrete

Article únic El municipi de Llosa de Ranes, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de la Llosa de Ranes. Les referències que a l’antic nom hagueren fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, escau interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 27 de febrer de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 38/2001 sobre la denominació oficial del municipi de la Llosa de Ranes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)