Decret 64/2010 sobre la denominació oficial del municipi de Massalavés

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 64/2010, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Masalavés
per la forma exclusiva en valencià de Massalavés. [2010/4251]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.249, del 20 d'octubre de 2010
Download-icon.svg Baixa


L’Ajuntament de Masalavés, en sessió del dia 30 d’octubre de 2009, va decidir sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Massalavés.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 26 de febrer de 2010, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Masalavés per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Massalavés, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania i deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 d’abril de 2010,


DECRETE

Article únic

El municipi de Masalavés, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Massalavés. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c i 107.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 16 d’abril de 2010

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Solidaritat i Ciutadania,

RAFAEL BLASCO CASTANY


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 64/2010 sobre la denominació oficial del municipi de Massalavés.

Enllaços diversos[modifica]


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)