Decret 65/1999 sobre la denominació oficial del municipi de Càlig

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 65/1999, de 4 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Cálig per la forma en valencià de Càlig. [1999/X4342]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.493, del 12 de maig de 1999
 Baixa


L’Ajuntament de Cálig, en la sessió del dia 4 de maig de 1998, va aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià de Càlig.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Càlig.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Cálig per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma en valencià Càlig, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència, prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió de 4 de maig de 1999,


Decrete

Article únic El municipi de Cálig, de la província de Castelló, adoptarà la denominació en valencià de Càlig.

Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 4 de maig de 1999

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Presidència,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 65/1999 sobre la denominació oficial del municipi de Càlig.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)