Decret 66/1999 sobre la denominació oficial del municipi del Ràfol d'Almúnia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 66/1999, de 4 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Ráfol de Almunia per la forma en valencià del Ràfol d’Almúnia. [1999/M4335]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.494, del 13 de maig de 1999
 Baixa


L’Ajuntament de Ráfol de Almunia, en sessió de 7 de desembre de 1998, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià del Ràfol d’Almúnia.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia el Ràfol d’Almúnia.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Ráfol de Almunia per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià del Ràfol d’Almúnia, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió de 4 de maig de 1999,


Decrete

Article únic El municipi de Ráfol de Almunia, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià del Ràfol d’Almúnia.

Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’estat i altres administracions i organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb allò que s’ha establit en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 4 de maig de 1999

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Presidència,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 66/1999 sobre la denominació oficial del municipi del Ràfol d’Almúnia.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)