Vés al contingut

Decret 70/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Betxí

De Viquitexts
DECRET 70/1984, de 16 de juliol, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Betxí.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament de Bechí (Castelló), en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 1983, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de Betxí.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València, el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i l’Excma. Diputació Provincial de Castelló consideren correcta en llengua valenciana la grafia de Betxí.

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Bechí (Castelló), per a l’alteració de la denominació actual per la de Betxí, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 16 de juliol de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Bechí es denominarà Betxí. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 16 de juliol de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 70/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Betxí.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)