Vés al contingut

Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis

De Viquitexts
DECRET 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis
Consell de la Generalitat Valenciana
(1984)


664 DECRET 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis.

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, disposa en l'article 3.r 2 que "les altres llengües espanyoles també seran oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts". L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, estableix en l'article 7.è que "els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà", "La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües", i afegeix "Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià".

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre d'Ús i Ensenyament del Valencià acompleix aquesta finalitat quan regula en l'article 15 la determinació dels noms dels municipis, i disposa en l'article 34 que "El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià assessorant totes les Administracions Públiques i particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l'ús i l'extensió del valencià" i autoritza, en la Disposició Final Primera, el Consell de la Generalitat Valenciana a l'adopció de quantes disposicions reglamentàries calguen per a l'aplicació i desplegament del que es disposa en aquesta Llei.

D'acord amb l'article 31.8 de l'Estatut d'Autonomia i l'article primer, dos, tres, del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, sobre transferència de competències de l'Administració de l'Estat en matèria d'Interior, la Generalitat Valenciana té competència exclusiva sobre el règim del nom dels municipis del seu territori.

Atés que el canvi de nom oficial dels municipis per raons estrictament lingüístiques, o la denominació en les dues llengües de la Comunitat, no està previst en la legislació vigent en matèria de Règim Local, i que només s'hi preveu l'informe de la Reial Acadèmia de la Historia en els canvis de nom motivats per "raons de caràcter històric o tradicional", segons que disposa l'article 38 del Reglament de Població i Demarcació Territorial; i havent la necessitat que en aquests expedients s'emeta l'informe per un òrgan qualificat, hom estima que segons que disposa l'article 34 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, el Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, és l'òrgan idoni per a lliurar l'informe susdit.

I en conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 16, apartat g), i 35, apartat c) de la Llei de Govern Valencià, a proposta de l'Honorable Sr. Conseller de Governació i feta la deliberació prèvia del Consell en la sessió celebrada el 30 de juliol de 984,

DECRETE:

Article 1.r
1. Els municipis no podran usar noms que no hagen estat autoritzats d'acord amb els tràmits reglamentaris.

2. No s'autoritzarà un canvi de nom quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusió en l'organització dels serveis públics. 3. Podrà adoptar-se una denominació oficial en qualsevulla de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana indistintament, tot procurant adaptar en cada cas la que corresponga per raons històriques o tradicionals. Els municipis que tinguen la denominació en les dues llengües de la Comunitat faran constar el seu nom en ambdues.

Article 2.n
El nom dels municipis podrà ser alterat amb l'acord previ de l'Ajuntament en Ple adoptat amb el quòrum exigit per l'article 3.r de la Llei 40/1981, de 28 d'octubre, amb la instrucció de l'expedient en la qual es raone i justifique degudament el canvi proposat i aportant els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema.

Article 3.r
1. L'acord de canvi de nom, adoptat segons determina l'article anterior, requerirà dels tràmits següents:
a) Exposició al públic, per un termini d'un mes, per tal que els interessats puguen formular-hi reclamacions.
b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum establert en l'article anterior.
c) Si no hi haurien reclamacions, s'afegirà a l'expedient la certificació que ho acredite, lliurada pel Secretari General de la Corporació, i no caldrà prendre un nou acord.
d) Remissió de l'expedient a la Conselleria de Governació.
2. L'aprovació de l'alteració correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller de Governació.

Article 4.t
En els expedients de canvi de nom dels municipis que només suposen un canvi de l'actual per la denominació tradicional en valencià, la Conselleria de Governació sol•licitarà informe del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el qual serà lliurat en el termini de quinze dies.

Article 5.é
La nova denominació oficial del municipi, una vegada aprovada pel Consell, serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el "Butlletí Oficial de l'Estat".

Article 6.é
El procediment establert en els articles anteriors, serà l'aplicació als canvis de nom dels nuclis de població que constituisquen Entitats Locals Menors.

Disposició Final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Disposició Derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix el present Decret.
València, 30 de juliol de 1984.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Enllaços

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)