Decret 79/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Guardamar per la forma en valencià de Guardamar de la Safor

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 79/2001, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Guardamar per la forma en valencià de Guardamar de la Safor. [2001/M3133]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3.975, del 6 d'abril de 2001
 Baixa


  DECRET 79/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Guardamar per la forma en valencià de Guardamar de la Safor. [2001/M3133]


 L'Ajuntament de Guardamar, en sessió de 16 de desembre de 1999, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Guardamar de la Safor.
 La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera correcta en valencià la grafia Guardamar de la Safor.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 Per tant, d'acord amb l'expedient instruït per l'Ajuntament de Guardamar per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Guardamar de la Safor, en què s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 2 d'abril de 2001,

Decrete

Article únic
 El municipi de Guardamar, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Guardamar de la Safor. Les referències que a l'antic nom hagueren realitzat els òrgans de l'estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, pertoca interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


 València, 2 d'abril de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)