Decret 87/1994 sobre la denominació oficial del municipi de Suera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 87/1994, de 10 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Sueras per la forma bilingüe de Suera en valencià i Sueras en castellà. [94/3343]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.273, del 24 de maig de 1994
 Baixa


L’Ajuntament de Sueras de la província de Castelló, en la sessió del Ple del dia 25 de març de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Suera en valencià i Sueras en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia de Suera, i no és procedent cap informe per la forma en castellà, Sueras, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Sueras per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe Suera en valencià i Sueras en castellà, on s¡acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 10 de maig de 1994,


Decreta

Article únic

L’actual municipi de Sueras, de la província de Castelló, adoptarà la forma bilingüe de Suera en valencià i Sueras en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret, en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercisquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 10 de maig de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 87/1994 sobre la denominació oficial del municipi de Suera.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)