Decret de 15 d'octubre de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Fausto de Campcentellas" pel de "Sant Fost de Campsentelles"

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET de 15 d'octubre de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi
de "San Fausto de Campcentellas" pel de "Sant Fost de Campsentelles"
Generalitat de Catalunya
Decret que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Fausto de Campcentellas" pel de "Sant Fost de Campsentelles", publicat al DOGC Núm. 34, de 16 de novembre de 1979
 Baixa


 L'Ajuntament de San Fausto de Campcentellas ha considerat adient el canvi de nom del municipi pel qual ara se'l coneix, pel del seu origen català, que és el de Sant Fost de Campsentelles, i a tal efecte, d'acord amb les facultats que li atorguen els articles 22 de la vigent Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 17 de maig de 1952, va tramitar l'oportú expedient per tal que se li concedís l'autorització que exigeixen els articles esmentats.

 En el dit expedient s'han acomplert totes les formalitats que estatueixen els preceptes legals i reglamentaris vigents i també n'han emès els respectius informes l'Excma. Diputació Provincial i l'Institut d'Estudis Catalans, tal com preveuen els citats articles 22 de la Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població.

 Per tant, segons el que estableix l'article 1.r
, 2.3, del Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

 Decreto:

 Article únic. — S'autoritza l'Ajuntament de San Fausto de Campcentellas a canviar aquest nom pel del seu origen català, que és el de Sant Fost de Campsentelles, nom amb el qual serà designat d'ara endavant.

 Barcelona, 15 d'octubre de 1979

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Manuel Ortínez
Conseller de Governació

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)