Vés al contingut

Decret de 25 de setembre de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Ginés de Vilasar" pel de "Vilassar de Dalt"

De Viquitexts
DECRET de 25 de setembre de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi
de "San Ginés de Vilasar" pel de "Vilassar de Dalt"

Generalitat de Catalunya


L'Ajuntament de San Ginés de Vilasar ha considerat adient el canvi de nom del municipi pel qual ara se'l coneix, pel del seu origen català, que és el de Vilassar de Dalt, i a tal efecte, d'acord amb les facultats que li atorguen els articles 22 de la vigent Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 17 de maig de 1952, va tramitar l'oportú expedient per tal que se li concedís l'autorització que exigeixen els articles esmentats.

En el dit expedient s'han acomplert totes les formalitats que estatueixen els preceptes legals i reglamentaris vigents i també n'han emès els respectius informes l'Excma. Diputació Provincial i l'Institut d'Estudis Catalans, tal com preveuen els citats articles 22 de la Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població.

Per tant, segons el que estableix l'article 1.r
, 2.3, del Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic. — S'autoritza l'Ajuntament de San Ginés de Vilasar a canviar aquest nom pel del seu origen català, que és el de Vilassar de Dalt, nom amb el qual serà designat d'ara endavant, tal com havia sol·licitat.

Barcelona, 25 de setembre de 1979

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

Manuel Ortínez
Conseller de Governació

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)