Decret de 29 de juny de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Juan Despí" pel de "Sant Joan Despí"

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret de 29 de juny de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Juan Despí" pel de "Sant Joan Despí"
Generalitat de Catalunya
Decret que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Juan Despí" pel de "Sant Joan Despí", publicat al DOGC Núm. 29, de 10 d'octubre de 1979
 Baixa


 L'Ajuntament de San Juan Despí ha considerat adient el canvi de nom oficial del municipi, pel del seu origen català, que és el de Sant Joan Despí, i a tal efecte, d'acord amb les facultats que li atorguen els articles 22 de la vigent Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 17 de maig de 1952, va tramitar l'oportú expedient per tal que se li concedís l'autorització que exigeixen els articles esmentats.

 En el dit expedient s'han acomplert totes les formalitats que estatueixen els preceptes legals i reglamentaris vigents i també n'han emès els respectius informes l'Excma. Diputació Provincial i l'Institut d'Estudis Catalans, tal com preveuen els citats articles 22 de la Llei de Règim Local i 34 del Reglament de Població.

 Per tant, segons el que estableix l'article 1.r
, 2.3, del Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

 Decreto:

 Article únic. — S'autoritza l'Ajuntament de San Juan Despí a canviar aquest nom pel del seu origen català, que és el de Sant Joan Despí, nom amb el qual serà designat d'ara endavant, tal com havia sol·licitat.

 Barcelona, 29 de juny de 1979

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Manuel Ortínez
Conseller de Governació

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)